Möte 2020-09-23

Fritidsnämnden
18:00 - 21:30 Nacka stadshus
 • § 67

  Stockholmsenkäten är en enkätundersökning om ungdomars levnadsvanor som genomförs i Stockholms län vartannat år i årskurs 9 och årskurs 2 på gymnasiet. I Nackas skolor har 2 454 elever svarat på enkäten år 2020. En muntlig redogörelse för resultatet presenteras för nämnden vid sammanträdet.

 • § 68

  Pernilla Lokrantz, utvecklingsledare, lämnade en lägesrapport gällande renoveringen i Nacka simhall och information om nya Näckenbadet.

   

  Näckenbadet
  Sedan den 18 juni 2018 är befintliga Näckenbadet stängt. En upphandling genomfördes och kontrakt tilldelades Tagehus Bad & Fritid. Företaget drar sig ur projektet eftersom de inte kan finansiera sitt anbud.

  Med utgångspunkt i det återkallade anbudet inleddes ett omfattande arbete med att utreda olika alternativa lösningar. Utfallet visar att det mest fördelaktigt ekonomiska för kommunen är ett kommunalt ägarskap av simhallen.

  En tillfällig bassäng ersätter Näckenbadet under tiden som badet är stängt. Nya Näckenbadet ska placeras på samma plats som befintliga Näckenbadet idag är placerat. Byggnaden kommer att vara större till ytan än den gamla simhallen för att spegla de behov samt ökad kapacitet som efterfrågas. Bassängrummen innehåller en 25-metersbassäng med sex simbanor och en undervisningsbassäng med höj och sänkbar botten samt en barnpool. Nya Näckenbadet kommer att ha en kapacitetsökning om 20 000 besökare/år. Detta medför att den nya simhallen ska dimensioneras med en kapacitet för att kunna ta emot ca 60 000 besökare/år.

  Systemhandlingsprojekteringen pågår och beräknas vara klar i september 2020. Upphandling av entreprenör planeras ske med tilldelning april-maj 2021. Byggstart planeras påbörja sensommaren 2021. Nya Näckenbadet beräknas stå klart tidigast mars-april 2024.

   

  Nacka simhall
  Damernas omklädningsrum har en fuktskada och renovering pågår. Damernas temporära omklädningsrum finns en trappa ner och en tillgänglighetsanpassad bod finns med entré till simhallen.

  Tidplan för renovering av Nacka simhall har tyvärr dragit ut något på tiden pga covid. Externa sakkunniga konsulter har tagit fram återställningsförslag. Renoveringen av damernas omklädningsrum beräknas blir klart i mitten av oktober.

 • § 69

  Anna Kristiansson, utvecklingsledare, redovisade de sommarlovsaktiviteter som nämnden finansierat för sommaren 2020.

   

  En sommar präglad av Covid-19 med följd att:

  Många Nackabor förväntades vara kvar i sitt närområde. Verksamhet anpassades efter rådande förutsättning, tex i deltagarantal eller utökade möjligheter att säkerställa hygien. Alla kommunens sommarjobb för ungdomar inom vård och omsorg försvann. Fritidsnämnden beslutade därför att skjuta till extra medel för att utöka sommarlovsaktiviteterna. Föreningar och verksamheter fick möjlighet att ansöka om stöd för att ordna öppna kostnadsfria aktiviteter.

   

  Fritidsgårdar  
  Gårdarna fortsätter att anpassa möblering och verksamheter för att minska risk för smittspridning. De fortsätter att ha mer verksamheter utomhus så länge vädret tillåter. Inga gårdar har behövt stänga på grund av sjuk personal.

   

  Funkis
  Verksamhet för personer med funktionsnedsättning har i vissa fall påverkats stort av Covid-19 när både medlemmar och ledare är i riskgrupp och tvingats ställa in. Annan funkisverksamhet har bedrivits som vanligt. Järla Dream Team hade tänkt ordna ett sommarläger öppet för alla men valde istället att bara bjuda in egna medlemmar.

   

  Föreningsliv
  Många föreningar har nu anpassat sig efter den rådande situationen och hittat fungerande lösningar för sina verksamheter både när det kommer till träningar men även för matcher, ombyte, mötet med föräldrar och publik. De inomhusidrotter som ställde in all sin matchverksamhet i våras och nu startar om sin matchverksamhet vittnar om lite svårigheter att få logistiken kring matcher att flyta på utan att samla för många lag samtidigt. Kontaktsporter, som tex en del kampsporter har haft tuffast att fortsätta sin verksamhet visar ett första resultat från den enkät som Stockholmsidrotten har skickat ut till föreningslivet. Vi kommer att få ett specifikt Nacka-resultat att presentera för nämnden under hösten. 

   

  Anläggningar 
  Vi är tillbaka till ett ”normal-läge” när det kommer till bokningar i våra anläggningar. Vi fortsätter att bevaka att städrutinerna följs och att tillgången till tvål är god samt fortsätter att tillhandahålla desinfektionsmedel för att torka av redskap. På anläggningarna finns även skyltar om hur vi minskar smittspridning.

   

  Sammanfattning:

  Totalt utbetalt från FRN: 767 557 kronor + (lön till fyra ungdomar)
  Föreningsverksamhet: 647 557 kronor fördelat på 9 st föreningar
  Vuxenvandring: 120 000 kronor fördelat på 6 föreningar
  Antal sommarjobbare: 29 st
  Nolltaxa: Saltsjöbadens IP 3 veckor, Orminge BP 5 veckor 
  Avslag: 2 föreningar helt, 1 delvis

 • § 70

  Anna Kristiansson, utvecklingsledare, lämnade en kort rapport gällande covid-läget inom fritidsnämndens ansvarsområde.

   

  Fritidsgårdar anpassar möblering och aktiviteter. Så länge vädret tillåter har man verksamheter utomhus.

   

  Föreningslivet i stort

  Många föreningar har anpassat verksamheter och hittat nya lösningar när det gäller matcher, ombyte, möten med föräldrar och publik etc.

  Kontaktsporter är de föreningar som har svårast att bedriva verksamhet.

  Det är normalt läge vid bokningar, tydliga städrutiner, ytdesinfektion, möblering mm

 • § 71

  Covid-19 har slagit hårt mot föreningslivet. För att lindra effekterna av pandemin beslutade regeringen om ett akut stödpaket till idrotten om 500 miljoner. Riksidrottsförbundet fick uppdraget att fördela stödet och Riksidrottsstyrelsen fattade det sammantagna beslutet. Riksidrottsförbundet har nu fördelat stödet till förbund och föreningar. Föreningar i Nacka kommun tilldelades sammanlagt 1 582 000 kronor.

 • § 72

  Med anledning av fritidsnämndens beslut § 25 vid sammanträdet den 22 april 2020 om beslut om bidrag till En Frisk generation för att möjliggöra en förlängning av pilotprojektet i Fisksätra under läsåret 2020/2021, dock längst till och med 30 juni 2021 föreslås fritidsnämnden besluta om undantag från fördelningsprinciperna så att projektets aktiviteter tilldelas tiderna torsdag mellan 17:00 – 18:00 och söndag mellan 13:30 – 15:00 i Fisksätra sporthall för läsåret 2020/2021 samt att de för dessa tider ges nolltaxa. Stiftelsen En Frisk Generation planerar att kunna fortsätta bedriva aktiviteterna i Nacka i egen regi inom ramen för de reguljära föreningsstöden för fritidsaktiviteter i Nacka. Som längst kan specifikt bidrag, undantag från fördelningsprinciper och nolltaxa beviljas till och med 30 juni 2021. Uppföljningsarbete ska kontinuerligt redovisas till fritidsnämnden i Nacka.

 • § 73

  Lägesrapport över pågående anläggningsprojekt.

  Pågående investeringsprojekt – budget FRN

   

  Projekt

  Kommentar

  Grönt ljus Miljösatsning

  Etapp 1:

  Boovallen, Myrsjö IP. Älta IP,

  Etapp 2: Nacka IP, Saltsjöbaden IP

  Projekt försenat på grund av inkörningsproblem vid pilottest.

  Not 1 – Ny systemleverantör  utreds.

  Not 2 – Infört på Boovallen i början av januari.

  Not 3. Ej längre investeringsprojekt. Ingår i ordinarie utveckling av idrottsplatser

   

  Skuru IP

  Omläggning till konstgräs från naturgräs

  Projekt försenat på grund av oförutsedda kostnader vid markarbete.

  Not 1 – Framtagning av projektdirektiv pågår

  Not 2 – ska inte vara projekt-direktiv, hanteras som mindre anläggningsprojekt

  Not 3 – Tilldelningsbeslutet i upphandlingen överklagat. Besked om tilldelning förväntas bli klart till årsskiftet.

  Not 4 – Tilldelningsbeslut klart. Planerad start vår 2020, så snart markförhållande är bra.

  Not 5. Besiktning den 2 september 2020

  Fisksätra IP

  Omläggning till konstgräs från naturgräs

   

  Utegym

  Näridrottsplats/Multiyta

   

   

  Not 1 – Framtagning av projektdirektiv pågår

  Not 2 – Projektdirektiv beslutat

  Not 3 – Tilldelningsbeslutet i upphandlingen överklagat. Besked om tilldelning förväntas bli klart till årsskiftet.

  Not 4 – Utegym och Multiyta färdigställda.

  Not 5 – Tilldelningsbeslut klart. Planerad start vår 2020.

  Not 6 Planen blir klar juni 2020

  Mötesplats Saltsjö-badens IP – levande IP

  Utegym

  Näridrotts-plats, padel, beachvolly-boll mm

  Not
  Fortsatt utredning sker efter upphandling av ny simhall

   

  Beslutade byggprojekt /stadsutvecklingsprojekt -  utredning/projektering

  Projekt

  Kommentar

  Simhall

  Ny simhall Saltsjöbaden, Näckenbadet

  Not 1 - Upphandling avbruten

  Not 2 – Projektering utifrån kravspec från bland annat FRN pågår. Ny upphandling påbörjas så snart investeringsmedel är beslutade.

  Not 3 Upphandling under arbete.

  Stavsborg sporthallar

  En och en halv sporthall

  Stavsborgskolans fastighet

  Not 1 – Uppdrag att förhandla fram hyresavtal överlämnat till fastighetsprocessen

  Not 2 - preliminär byggstart 2021

  Not 3 – Information och dialog med föreningsliv påbörjas höst 2019

  Not 4 – Föreningsdialog genomförd, bygglovshandlingar inlämnade vinter 2019

  Not 5 Ersättningstält planeras, info till föreningslivet juni-20

  Not 6 Hyresavtal antaget i KF, 18 maj 2020

  Sigfridsborg

  Ny sporthall

  Not 1 – Projektering påbörjad,

  Not 2 – Preliminär byggstart 2021

  Not 3 – Preliminär inflytt årsskiftet 2022/2023

  Not 4 – Ny placering utredd

  Boovallen

  Ny sporthall

  Not 1 – Projektering påbörjad,

  Not 2 – Preliminär inflytt januari 2023

  Not 3 – Ny placering utredd som ger hall med fullhöjd samt läktare.

  Multi-anläggning Fisksätra

  Flexibel idrottshall med inriktning friidrott

  Not 1 – Planfrågor pågår, förstudie samt placering

  Not 2 – Beslut planeras i KSSU hösten 2019

  Not 3 - Reviderat inriktningsbeslut i FRN i feb 2020

  Not 4 Olika lösningar undersöks

  Not 5 Beslut i KF 18 maj 2020, placering på IP och investeringsram

   

   

   

  Fritidsgård

  Älta kultur och fritidskvarter

   

  Not 1 - Uppdrag att förhandla fram hyresavtal överlämnat till fastighetsprocessen.

  Not 2 – Eventuell omdisposition av lokalerna utreds.

  Not 3 Förändring av disposition av lokaler

  Not 4. Beslut i KS i augusti ny avsiktsförklaring med Wallenstam.

  Simhall

  Ny simhall Myrsjö sportcentrum

  Not 1 – Översyn av planfrågor pågår
  Not 2 – plansamråd avslutat

  Not 3 – granskning av inkomna synpunkter pågår

  Not 4  Byggstart framflyttad långtidsprognos

  Velamsund

  Nytt ridhus, mindre

  Not 1 – Beställning skickad från FRN till enheten för fastighetsförvaltning 2019-08-27

  Not 2 - Projektet överlämnat till enheten för bygg och anläggning. Beroende av att strandskyddsdispens beviljas.

   

  Velamsund

  Nytt ridhus större

  Not 1 Beslut KF 18 maj 2020, Investeringsmedel 14 milj, Rivningskostnad 1 milj och ny hyra 1,5 milj/år

  Possmosse-verket

  Fullstor konstgräsplan

  Not 1 – Projektdirektiv beslutat

  Not 2 – Utredning planeras klar VT 2019

  Not 3 – Beslut i KSSU i sep

  Not 4 – Pågår arbete om att lösa snöhantering på platsen, enligt beslut från KF innan projektering av planen kan påbörjas. Frågan ännu inte löst.

  Not 5 Bygglov sökt

 • § 74

  Fritidsnämnden har under tertial 2 arbetat med frågor kopplade till coronapandemin. Nämnden har upphandlat en driftsaktör för simhallarna då föregående avtal löpte ut. Samma aktör som tidigare, Medley, kommer att driva simhallarna men med utökade öppettider till ett lägre pris. Driften av kommunens sju fritidsgårdar ska också upphandlas, kravspecifikationen är annonserad och flera aktörer har visat intresse för att lägga anbud. Fritidsgården i Fisksätra flyttade under vårvintern in i tillfälliga lokaler på Fidravägen i avvaktan på nya permanenta lokaler. En temporär sporthall på Kvarnholmen har gjorts tillgänglig för föreningslivet. 11-spelarplanerna på Fisksätra IP och Skuru IP har under sommaren fått konstgräs. Inför sommaren hade föreningsliv och andra aktörer möjlighet att ansöka om medel för att bedriva öppna kostnadsfria sommarverksamheter i Nacka.

  Fritidsnämnden redovisar för perioden en positiv budgetavvikelse på 3,0 miljoner kronor. Årsprognosen för nämnden är ett överskott på 5,0 miljoner kronor. Överskottet beror i huvudsak på lägre hyres-och driftskostnader än budgeterat.

 • § 75

  I juni fattade kommunstyrelsen beslut om ekonomiska ramar och budgetdirektiv inför nämndernas arbete med förslag till Mål & Budget 2021–2023. Fritidsnämndens förslag till Mål & Budget 2021–2023 återfinns i bilaga 1 till tjänsteskrivelsen. Bilagan innefattar förslag till nämndens fokusområden och resultatindikatorer, förslag om taxe- och avgiftsnivåer samt förslag om att budgetramen ska öka med 4,5 miljoner kronor i förhållande till vad som fastslogs av kommunstyrelsen i ramärendet. Den föreslagna ökningen beror på en omräkning av det beräkningsunderlag som ligger till grund för nämndens ramjustering till följd av den nya internhyresmodellen.

 • § 76

  Från och med 2021, i samband med införandet av den nya internhyresmodellen, tar fritidsnämnden över hyresgästansvaret för 14 sporthallar och 13 gymnastiksalar. För att sporthallarna och gymnastiksalarna ska vara ändamålsenliga är de utrustade med olika verksamhetsinventarier. De lösa verksamhetsinventarier som finns ingår inte i hyresvärdsansvaret utan är att betrakta som ett ansvar för hyresgästen, i detta fall fritidsnämnden. Syftet med fritidsnämndens investeringsmedel är kunna ersätta verksamhetsinventarier/utrustning som går sönder, rusta upp sådant som är förfallet och verksamhetsanpassa lokaler i enlighet med eventuella nya förutsättningar /sportaktiviteter. Föreslagen investeringsram på 4 miljoner kronor är fördelad på 1,3 miljoner kronor årligen för åren 2021, 2022 och 2023.

 • § 77

  Fritidsnämnden yttrar sig över detaljplanen för att bevaka att medborgarnas behov av motion, rörelse och mötesplatser tillgodoses. Nämnden bevakar också att föreningarnas behov av anläggningar för deras behov beaktas i planeringen.

  Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av byggnader för idrottsverksamhet, samt möjliggöra parkering till dessa. Förslaget att placera två ishallar (en publikhall och en träningshall) i anslutning till varandra och nära framtida tennis- och padelhallar i Ektorp är positivt. Att bygga flera olika idrottsanläggningar i samma område ger Nacka ett nytt attraktivt idrottskluster centralt beläget i Nacka.

  Nämnden påpekar vikten av att beräkningen av behov av parkering för alla anläggningarna är korrekt gjorda och att drop-on-drop-off-zoner för hämtning och lämning vid ishallarna är säkert utformade. Även utformningen av parkeringsytor för bussar och övergångställen över Ektorpsvägen för nämnden fram som områden som måste studeras extra noga. Det är önskvärt att allmänytor vid parkeringarna är väl upplysta liksom att i så hög grad som möjligt skapa öppningar i fasaderna genom generösa entrépartier i glas. Allt för att skapa en trygg utemiljö med insyn in till entréhallarna. Även säkra gång- och cykelvägar ser nämnden som viktiga att beakta för att skapa bra förutsättningar att ta sig till och från anläggningarna. Möjligheten att nå access till Nyckelvikens naturreservat bedömer nämnden som viktiga att bibehålla. Att dimensionering av smältgrop för is är tillräckligt väl tilltagen ser nämnden som viktigt liksom att taken är beräknade att tåla större snömängder.

  När detaljplanen vunnit laga kraft ska framtida planering av ytorna inne i ishallarna påbörjas. I samråd med föreningslivet ska anläggningarna anpassas till olika is-idrotter så som hockey, konståkning, teamåkning samt kälkhockey som riktar sig till funktionshindrade. Att alla idrottsanläggningar blir tillgänglighetsanpassade är en förutsättning. Tillsammans med framtida fastighetsägare av ishallarna ser nämnden också behov av att skapa väl fungerade rutiner för drift, skötsel, bokning och fördelning av istider mellan olika föreningar. Till exempel ska anläggningarna anpassas till och kommunicera med det nya bokningssystemet som just nu är i slutskedet av upphandlingsfasen.

 • § 78

  Motionärerna föreslår att kommunen ska utreda möjligheterna till att anlägga en träningsbana för cricket i Fisksätraområdet. Fritidsnämnden har fattat ett beslut om att den nya multihallen i Fisksätra ska innehålla möjlighet att träna cricket inomhus. Under sommaren färdigställdes arbetet med att lägga konstgräs på 11-spelarplanen på Fisksätra IP, nu återstår att iordningställa ytorna runt omkring planen. En slagtunnel för träning av cricket kräver en yta om cirka 10 gånger 30 meter, något som borde utredas vidare när ytorna kring 11-spelarplanen är iordningställda. Fritidsnämnden beslutar därför att ge Kultur- och fritidsdirektören i uppdrag att utreda detta vidare.

 • § 79

  I politikerinitiativet refereras till en grusyta vid Planiavägen 28 och eventuella planer att göra den till infartsparkering. Politikerinitiativet avser att verka för att grusplanen används för att bygga ut Sicklavallen till en 11-spelarplan, tillfällig eller permanent. Det finns inga planer på en infartsparkering på ovan nämnda tomt.

  Kommunstyrelsen beslutade den 3 juni 2019 att återremittera framtagandet av systemhandlingar för Sickla skolområde (§207 KFKS 2015/670 - 052). Bland annat ska konsekvenser klarläggas om ytterligare en fotbollsplan tillskapas. I dagsläget inväntas den reviderade genomförandeplanen för Nacka stad, först när detta är klart kommer planeringsarbetet för Sickla skolområde och detaljplan för Sickla Plania att återupptas.

  Det pågår ett arbetar med utveckling av bollspelarplaner i hela Nacka. Allt för att kunna möta Nackas växande befolkning. Ett avtal har slutits med Ersta Fideikomiss att arrendera mark vid Källtorp för att anlägga två 11-spelarplanen och omklädningsrum. Olika andra projekt pågår för att kunna addera fler bollspelarplaner på olika platser i Nacka. Bland annat upprustning av en 7-spelarplan i Gamla Allén, Saltsjö Duvnäs.

 • § 80

  Medborgaren föreslår kommunen att en 400-meters löparslinga ska anläggas runt fotbollsplanen i Myrsjö sportcentrum. Kommunfullmäktige har den 18 maj 2020 § 142 antagit planförslaget. Den föreslagna detaljplanen medger att marken får användas för idrottsändamål. Kultur- och fritidsenheten kommer att vara delaktig utredningen av vilka idrottsanläggningar ska planera i området framöver samt hur ytor i närheten av anläggningarna ska utformas där detta förslag kan beaktas. Därmed är medborgarförslaget färdigbehandlat.

 • § 81

  Av § 2 i ”Reglemente med gemensamma bestämmelser för politiska organisationen i Nacka kommun” följer att varje nämnd, inför varje kalenderår, ska besluta om en sammanträdesplan senast under september året före. Kultur- och fritidsenheten har tagit fram ett förslag till fritidsnämndens sammanträdesdagar för år 2021. Förslaget är anpassat utifrån kommunens övergripande ekonomiprocesser och hänsyn har även tagits till lov- och helgdagar.

 • § 82

  FRN 2020/52 20200406, Ordförande beslut, Ersättning för att erbjuda lunch och genomföra fritidsaktiviteter utomhus för barn och unga under påsklovet i Fisksätra

  FRN 2020/80 20200701 Beslut om extra sommaraktiviteter 2020, Nolltaxa Wallenstam IBK

  FRN 2020/80 20200618 Beslut om extra sommaraktiviteter 2020 omg 2

  FRN 2020/80 20200624 Beslut om extra sommaraktiviteter 2020 omg 3

  FRN 2020/4 20200629 Ordförande beslut, Utnämning av dataskyddsombud för fritidsnämnden

 • § 83

  Funkistfestival 2020.

  Politikerinitiativ - kompletteringar fotbollsplanerna Källtorp.

   

  - - - - -

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.