Möte 2020-06-17

Fritidsnämnden
16:00 - 18:40 Nacka stadshus
 • § 57

  Kultur- och fritidsenheten arbetar med en översyn av riktlinjerna för föreningsbidragen, de subventionerade föreningstaxorna och fördelningsprinciperna.

  Målsättningen med översynen är bland annat; att främja utvecklingen av föreningslivet genom en mer effektiv och förenklad stödmodell, att föreningsstödet når ut till fler och att handläggningen blir mer rättssäker, transparant och rättvis.

  Hela föreningsstödet kartläggs. Enheten har tagit fram en strategi samt en anpassad tidplan för att åstadkomma bästa möjliga process mot nya riktlinjer. Ett utkast på ny bidragsmodell har tagits fram utifrån målsättningarna. Föreningslivet kommer att involveras i arbetet genom bland annat workshops.

  Översynen ska vara färdig till årsskiftet 2020/2021. Lanseringen av de nya riktlinjerna kan ske stegvis beroende på bidrag eller stödform och hur de eventuellt påverkas av andra processer, som till exempel upphandlingen av ett nytt IT-system för bidrag och bokning.

 • § 58

  Anna Ellare planarkitekt på planenheten informerade fritidsnämnden om en kommande remiss.
  Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av byggnader för idrottsverksamhet, samt möjliggöra parkering till dessa. Detaljplanen syftar även till att säkra allmän gång- och cykelväg till Nyckelvikens naturreservat.

   

  I december 2019 beslutades att planprojektet för Tennishall vid Ektorpsvägen, med diarienummer MSN 2015/94-214, övergår till ett stadsbyggnadsprojekt med anledning av att planområdet föreslogs utökas för att möjliggöra för ytterligare idrottsverksamhet (ishallar). Detaljplanens namn blev istället Idrottshallar vid Ektorpsvägen med diarienumret KFKS 2019/1136. Detaljplanen för Tennishall vid Ektorpsvägen har varit på samråd och granskning, och det utökade projektet fortsätter i samma detaljplaneprocess. Eftersom planförslaget har ändrats avsevärt sedan granskningen ska en ny granskning genomföras så att allmänhet och remissinstanser kan lämna synpunkter på förslaget.

   

  Inom planområdets västra del föreslås en hallbyggnad för tennis och padeltennis samt ett café/butik. Byggnadens längd mot Värmdöleden är cirka 150 meter, och dess bredd är cirka 40 meter. Höjden på byggnaden föreslås vara cirka 14 meter (från färdigt golv i markplanet till ovansida tak). Byggnaden har en varierande höjd vilket bidrar till att dela upp den långsträckta byggnaden och skapa variation. Byggnaden har låglutande tak och takmaterial föreslås i naturnära kulör i material som ej är reflekterande, men även växtbeklätt tak är ett möjligt alternativ. Fasaderna är till största delen slutna av funktionsskäl, men i byggnadens mittskepp föreslås större entré- och glaspartier såväl mot norr som mot söder. I markplanet i byggnadens östra del föreslås ett parkeringsgarage inrymmande minst 24 platser.

   

  Planområdet består idag av äldre skog som har lämnats som en buffertzon mellan Värmdöleden och bebyggelsen i norr samt till Nyckelvikens naturreservat. Området utgörs av olika öppna skogsmiljöer främst bestående av gamla träd av ek, gran och tall samt hällmarker. Området har generellt höga naturvärden och en rik flora och fauna med flera rödlistade arter samt andra naturvårdsarter som indikerar värdefulla skogsmiljöer. De biologiska värdena är höga och området har en ekologiskt viktig roll i ett landskapsperspektiv. Området har en viss funktion som spridningskorridor för främst det nordsydliga lövskogssambandet.

 • § 59

  Ordförande Gunilla Grudevall Sten, Oliver Rykatkin – 1:e vice ordförande fritidsnämnden samt Ella Tegsten – 2:e vice ordförande fritidsnämnden fattade följande beslut 10 juni med stöd av punkten 3.1 i fritidsnämndens delegationsordning.

   

  Extra aktiviteter i sommar beviljades:

  • Folkans fritidsgård – 95 000 kronor för mobil fritidsgårdsverksamhet i Saltsjö-Boo tre eftermiddagar/kvällar under veckorna 28 till och med 32.
  • Järla Orientering– 15 000 kronor för marknadsföringsinsatser i Fisksätra under sommaren riktade mot familjer inom projektet Friska Nacka.
  • Boo FF – 16 000 kronor för att kunna arvodera ungdomsledare att ha öppen fotboll på Myrsjö fyra dagar i veckan, dagtid och eftermiddag under veckorna 27 till och med 30.
  • Arbets- och företagsnämnden - 0-taxa för hyra av 1-2 stycken bollplaner för Thomascupen under tre veckor under sommarlovet, vecka 27, 30 och 32.
  • Fisksätra IF 44 194 kronor för öppen verksamhet på Fisksätra IP, måndag till fredag klockan 18.00 – 20.00, veckorna 25, 26, 27 samt 31 och 32.
  • Älta IF – 106 250 kronor för öppen verksamhet på Älta IP klockan 11.00 – 21.00 måndag till fredag under veckorna 28 till och med 32.

  Följande ansökningar avslogs:

  • Jarlaberg IF ansökan om 9 400 kronor för två utbildningsdagar då ansökan inte gäller öppna kostnadsfria aktiviteter.
  • Saltsjöbadens CK ansökan om 8000 kronor för ett downhill läger i Åre då ansökan inte gäller öppna kostnadsfria aktiviteter.

 • § 60
 • § 61

  Enligt fritidsnämndens riktlinjer ska projektbidraget hjälpa föreningar att genomföra projekt som kan höja verksamhetens kvalitet, skapa en möjlighet att pröva nya verksamhetsformer och nå nya grupper.

  Sista ansökningsdag för projekt som ska starta under hösten 2020 var den 1 april 2020. Vid detta tillfälle inkom det 12 ansökningar om projektbidrag.

  I höstens ansökningar har föreningarna bland annat ansökt om bidrag för att arrangera cirkelträning för flickor, nybörjarverksamhet för äldre barn och rekrytering av nya målgrupper. 5 av 12 inkomna ansökningar beviljas projektbidrag med ett totalt belopp om 51 700 kronor.

 • § 62

  Föreningen Skuru IK vill återstarta verksamheten Upp & Ner. Upp & Ner riktar sig till barn med funktionsnedsättning och deras familjer. Skuru IK s verksamhet för målgruppen har tidigare hållit en god kvalitet och varit efterfrågad. Bedömningen görs därför att det är fortsatt viktigt att stötta Upp & Ner för att främja hälsa och skapa gemenskap utifrån barnens förutsättningar. Föreningen föreslås därför beviljas 30 000 kronor för utbildning och arvodering av ledare.

 • § 63

  Föreningen Döva och hörselskadade barn Östra (DHB Östra) anordnar fritidsaktiviteter för hörselskadade och döva barn samt barn med språkstörning. För att aktiviteterna ska kunna anpassas till och genomföras av målgruppen tillkommer merkostnader. Fritidsnämnden anser att det är viktigt att alla barn ges möjlighet till att delta i fritidsaktiviteter utifrån sina egna förutsättningar.

 • § 64

  Vid utgången av 2020 års första ansökningsperiod den 1 april 2020 hade sex ansökningar om investeringsbidrag från föreningar med egna anläggningar inkommit.

  Investeringsbidraget riktar sig till bidragsberättigade föreningar som äger eller hyr sina egna lokaler och anläggningar. Bidrag kan inte sökas för investeringsprojekt i lokaler som upplåts per timbasis säsongsvis av kommunen eller för lokaler som ingår i kommunens utbud av anläggningar. Syftet med investeringsbidraget är att erbjuda ekonomiskt stöd till föreningarna för att de ska kunna genomföra olika investeringar, renoveringar eller underhållsåtgärder i sina egna anläggningar. De föreningar som får avslag har möjligheten att söka på nytt senast den 1 oktober 2020, alternativt kan de ansöka hos Riksidrottsförbundet, Boverket eller Allmänna arvsfonden för liknande insatser.

  För 2020 finns sammanlagt 500 000 kronor att dela ut i investeringsbidrag. Fritidsnämnden föreslås bevilja tre av ansökningarna om investeringsbidrag om totalt 150 000 kronor.

 • § 65

  Fritidsnämnden beslutade om en inriktning i Fisksätra multihall i december 2016 och en revidering av inriktningen i februari 2020. Inriktningsbeslutet avser funktioner i den kommande multianläggningen. Sedan beslutet i februari har Kommunfullmäktige beslutat om en placering av multihallen vid befintlig idrottshall i Fisksätra vilket har gett nya förutsättningar för hur en multihall kan utformas. Hänsyn måste tas till bevaransvärda ekar, ett fornminne samt omfattande kostnadsdrivande sprängningar i berg. Givet dessa nya förutsättningar beslutar fritidsnämnden att revidera inriktningen gällande multihallen i Fisksätra.

 • § 66

  FRN 2020/80 Ordförandebeslut 20200610  delbeslut gällande sommarpaketet.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.