Möte 2020-05-27

Fritidsnämnden
16:00 - 18:00 Nacka stadshus
 • § 42
 • § 43

  I dataskyddsombudets uppdrag ligger att rapportera till den personuppgiftsansvariga, i detta fall fritidsnämnden. Årsrapporten sammanfattar de aktiviteter som genomförts under året och följer upp kommunens 12 prioriterade fokusområden inom dataskydd. Uppföljningen visar att nämnden inom nästintill alla fokusområden har genomfört ett arbete för att anpassa sig till dataskyddsförordningen krav.

 • § 44

  I syfte att nå högre kvalitet, ett större utvecklingsutrymme och få verksamheten att attrahera fler besökare föreslås finansieringsmodellen för fritidsgårdsverksamheten kompletteras i samband med att verksamheten konkurrensutsätts i en driftupphandling. En årlig kvantitativ prestationsersättning på 250 000 kronor och en årlig innovationspott på 250 000 kronor föreslås införas.

 • § 45

  Fritidsnämnden har under tertial 1 bland annat fattat beslut om driftsaktör för kommunens simhallar. Nämnden har även beslutat om besparingar inom öppen fritidsverksamhet och fattat beslut om ramarna för upphandling av fritidsgårdsdrift. För att begränsa föreningars ekonomiska förluster på grund av Coronapandemin har fritidsnämnden beslutat att slopa avbokningsavgiften för bidragsberättigade föreningar. Nämnden har även beslutat att det lokala kommunala aktivitetsstödet ska baseras på förra vårens siffror för att föreningar inte ska drabbas för hårt ekonomiskt. I Nacka simhall har en vattenskada krävt ombyggnationer och fritidsgården i Fisksätra har tillfälligt flyttat till andra lokaler. På Fisksätra och Skuru IP har arbetet med att lägga konstgräs påbörjats. Det ekonomiska resultatet för perioden är en positiv avvikelse mot budget på 2,5 miljoner kronor. Årsprognosen för nämnden är ett överskott på 3,5 miljoner kronor.

 • § 46

  Fritidsnämnden noterar information gällande status på fritidsnämndens pågående anläggningsprojekt.

 • § 47

  Motionärens förslag är att undersöka om ytor i större köpcentrum kan brukas av föreningslivet i samspel med fastighetsägare och detaljhandeln. I dagsläget stor ett antal butikslokaler tomma i olika köpcentrum och allt fler detaljister ser inte längre samma behov för stora butikslokaler som tidigare. Samtidigt råder brist på centrala lokaler för föreningslivet. Innovativa lösningar efterfrågas. Förslaget innebär att utreda hur och om kommunen skulle kunna sätta upp ett förslag för hyresmodell, antingen genom att hyra delar av en butikslokal eller hyra och sedan subventionera hyran för föreningsliv som skulle ha intresse av att etablera sig på mer centrala området. För att politikerinitiativet ska kunna genomlysas behövs att frågorna vidare undersöks vilket kräver en hel del fördjupat arbete som hur hyresavtal mellan fastighetsägare och detaljist kan tillåta andrahandsuthyrning, besittningsskydd, momsaspekter med mera. Merparten av de frågor som behöver utredas är fastighetsrelaterade och bör vara en uppgift för kommunens enhet för fastighetsförvaltning och inte en fråga för kultur- och fritidsenheten. I den budget fram till 2022 finns inte utrymme för utökade ytor på det sätt som föreslås.

 • § 48

  Förslagen i politikerinitiativet är att utreda möjligheten till ett enklare fotbollstält som kan monteras upp och ner, att utreda en alternativ placering i kommunen av ett permanent tält med fläktfunktion samt att uppdatera fritidsnämndens delegationsordning så att alla ärenden om fotbollstältet beslutat av fritidsnämnden.

  Fritidsnämnden beslutade i februari 2020 att det nuvarande fotbollstältet ska stå kvar uppställt på Nacka IP 1 fram till och med 1 april 2021. Dagens placering är en tillfällig placering då hela området kring Järlahöjden är ett exploateringsområde där Nacka stad ska växa fram och det pågår ett arbete med att identifiera en alternativ placering i kommunen. Fritidsnämnden har tidigare avslagit ett förslag om att ändra delegationsordningen så att alla beslut om fotbollstältet ska fattas av nämnden.

  Kultur- och fritidsenhetens föreslår därför att nämnden avslår förslaget om att utreda ett enklare tält som kan monteras upp och ner samt förslaget att uppdatera delegationsordningen så att alla ärenden om tältet ska tas av fritidsnämnden. Vidare föreslår enheten nämnden att notera att det redan pågår ett arbete gällande förslaget om en placering av tältet på en annan geografisk plats i kommunen.

 • § 49

  Medborgaren föreslår kommunen att den nya multihallen i Myrsjö ska ha inriktning på olika former av cykling.

  Kommunstyrelsen föreslog i början av maj kommunfullmäktige att anta en detaljplan för området kring Myrsjö sportcentrum. Den föreslagna detaljplanen medger att marken får användas för idrottsändamål. Vilka idrottsanläggningar det blir är inte klart utan det återstår att utreda. Det finns i dagsläget inget beslut om att uppföra en multihall i området. Kultur- och fritidsenheten föreslår därför att medborgarförslaget ska avslås.

 • § 50

  Cortina Lange enhetschef och Susanne Broman-Kjulsten utvecklingsledare på Kultur- och fritidsenheten informerade om nuläget i planerna kring framtida Älta kultur- och fritidskvarter.

  Vid fritidsnämndens sammanträde den 16 februari 2017 fattade fritidsnämnden beslut kring inriktning för framtida Älta kultur och fritidskvarter (§5 FRN 2017/16). Uppdraget är att arbeta för ”mer effektivt lokalutnyttjande och smarta och samordnande lösningar i syfte att minska behovet av tillkommande ytor”. Älta kulturförening och Älta bibliotek lämnade i januari 2020 in ett alternativt förslag till den lokallösning som ligger till grund för det avtal som slöts mellan Wallenstam och Nacka kommun i mars 2018. Medborgarförslaget inkluderar ett ökat antal kvadratmeter med utökade möjligheter att skapa en mötesplats för Ältaborna. Fritidsgården förslås flyttas till nuvarande ”Pelarsalen”, den är likvärdig såväl gällande yta som förhållande för dagsljus. Den kritik som fritidsgården framfört i förslaget från mars 2018 beträffande glasvägg mellan lokaler för kulturhus och fritidsgård löses i medborgarförslaget.  Detta förslag mottogs positivt av politiker som gav tjänstemannaorganisationen i uppdrag att bearbeta det i samma anda som beslutet i kulturnämnden i februari 2017.

   

  Under vintern 2020 har fastighetsägaren Wallenstam bearbetat medborgarförslaget för att lösa vissa tekniska frågor. På nämndmötet den 27 maj 2020 presenterades två bearbetade förslag.  Ytmässigt är de båda förslagen likvärdiga.  Ett förslag ger biblioteket en mer långsmal yta med utmaningar att bevaka ytorna vilket medför behov av ökade personalresurser. Den uppskattade hyran för detta förslag är lägre än det alternativ som tar tänkt bostadsyta i beaktan. Detta förslag kräver mer komplicerade byggnadstekniska lösningar som ger en högre hyra. Kultur- och fritidsenheten förordar det förslag där biblioteket får så rationella ytor som möjligt, en bedömning som delas av verksamheten. Det finns en politisk enlighet att gå vidare med detta dyrare förslag. Nästa steg är att den 28 maj 2020 visa förslagen för alla verksamheter (bibliotek, kulturhus och fritidsgård). Därefter kan arbetet att ta fram lokalprogram och detaljstudera alla ytor med de specifika krav som behövs för alla olika rum. Beslut om ny hyra kommer förhoppningsvis att kunna tas vid fritidsnämndens möte i juni alternativt i september.

 • § 51

  Anna Kristiansson, utvecklingsledare Kultur- och fritidsenheten informerade nämnden om Covid 19 påverkan på Fritidsverksamheter..

   

  Fritidsgårdar

  Lite mindre besökare i början men börjar återhämta sig nu. Gårdarna har anpassat möblering och verksamheter för att minska risk för smittspridning. De har flyttat ut verksamhet tidigare är andra år. Personalsituationen har varit stabil, med ett undantag en fredag.

   

  Sommarlov

  Ordinarie verksamheter som dagläger och öppna kostnadsfria verksamheter har Coronaanpassats med bla utökade möjligheter för tillgång till toaletter och omklädningsrum, fler bussar och anpassat deltagarantal.

  Kollo – vi tittar på FMH´s rekommendationer och gör justeringar vartefter.

  En del av kommunens sommarjobb kommer i år att bestå av att skapa aktiviteter för barn/unga.

   

  Simhallar

  Näckenbadet har haft stängt för allmänhet under en period men har nu öppnat igen. Under den stängda perioden har förenings- och simskoleverksamhet fortsatt som vanligt.

  Nacka simhall har en pågående renovering av damernas omklädningsrum och har tillfälligt omklädningsrum en trappa ner samt ett tillgänglighetsanpassat på sidan av simhallen. För att minska smittspridning uppmanas besökare att om möjligt byta om och duscha hemma, vartannat skåp har låsts för att kunna hålla avstånd, skyltar om smittspridning sitter uppe. Medley har även erbjudit en del träningsverksamhet utomhus, dock ej simning. 

  Simskoleverksamheten har justerats lite för att minska att för många grupper ska mötas samtidigt i omklädningsrum samt att föräldrar eller medföljande vuxen har fått vänta utanför simhallen under simskolan. Fram till 1 a juli har båda simhallarna öppet men under juli månad är enbart Nacka simhall öppen, Näcken öppnar upp igen 1 a augusti.  

   

  Funkis

  Verksamhet för personer med funktionsnedsättning har i vissa fall påverkats stort av Covid-19 när både medlemmar och ledare är i riskgrupp och tvingats ställa in. Annan funkisverksamhet har bedrivits som vanligt.

   

   

   

  Föreningsliv

  För Nackas föreningsliv har det sett olika ut under våren, vissa idrotter ställde snabbt in resterande säsong, ex handboll och innebandy och dessa föreningar bokade också av alla sina tider i våra anläggningar. Andra föreningar har tränat på som vanligt även om alla matcher har ställts in, tex basket. Några föreningar hade ett uppehåll i träningar men är nu igång igen, ex gymnastik. Många inomhusidrotter har flyttat ut sin verksamhet vilket har lett till ett ökat tryck på kommunens bollplaner, vilket har orsakat lite friktion. Några föreningar har förlorat inkomster på bland annat uteblivna intäkter i samband med matcher och caféförsäljning eller andra inställda arrangemang. Dessa är av lite större karaktär, exempelvis Nacka Wallenstams damlag som spelar i SSL, högsta ligan i innebandy. För dessa arrangemang och uteblivna intäkter kommer föreningarna att kunna ansöka om stöd hos RF. LOK-stöd för våren 2020 kommer att baseras på 2019 års siffror för att föreningslivet inte ska drabbas. Även administrationsbidraget kommer att betalas ut även om årsmötesprotokoll inkommer senare då många föreningar valt att flytta fram sina årsmöten.

   

  Anläggningar

  Mindre bokningar i början, nu mer stabilt, slopade bokningsavgifter, säkerställt städrutiner och utökat uppdrag vid tex ledstänger, dörrhandtag. Säkerställt tillgång till tvål samt satt upp desinfektionsmedel för att torka av redskap samt skyltar om hur vi minskar smittspridning.

 • § 52

  Följande politikerinitiativ har inkommit till fritidsnämnden

  - Politikerinitiativ om 11-spelarplan på Sicklavallen (NL)  FRN 2020/88

  - Politikerinitiativ Ridhus i Källtorp (C)  FRN 2020/74

  - Politikerinitiativ sickla campus (S)  FRN 2020/95

   

   

 • § 53
 • § 54

  Revisionsskrivelse A 2020-05-06 skrivelse om fritidsnämndens hantering av fullmäktiges uppdrag till nämnden om kapacitetsutredningen

  Revisionsskrivelse B 2020-05-06  Nämndernas styrning, uppföljning och interna kontroll

  505-43631-2017 Länsstyrelsens dom gällande Överklagande av ett föreläggande om att upprätta planer för konstgräsplaner inom Nacka kommun

  505-43627-2017 länsstyrelsens dom gällande Överklagande av ett föreläggande om att upprätta en skötselplan för konstgräsplan på Älta IP på fastigheten Älta 9:107 i Nacka kommun

   

  skrivelser

  skrivelse 2020-04-22 Svenska Ridsportförbundet

  Skrivelse våren 2020 Nacka kommuns satsning på  Rodd Kanot Segling

  Skrivelse 2020-05-06 från Nackas fritidsgårdar - Öppet brev till Nacka Kommuns politiker och tjänstemän med anledning av Covid-19 pandemin.

   

 • § 55

  Då möjligheterna till resande på grund av Covid-19 begränsas under sommaren har fritidsnämndens ordförande gett kultur- och fritidsdirektör i uppdrag att skapa möjlighet för extra satsningar på öppna kostnadsfria sommarlovsaktiviteter.

 • § 56

  I och med kommunfullmäktiges beslut att införa en möjlighet för nämnder att under vissa förutsättningar sammanträda med ledamöter på distans. behöver Fritidsnämnden ändra sammanträdestiden den 17 juni till kl 16.00- 18.00.

   

  Förmöten kommer att ske den 16 juni.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.