Möte 2020-04-22

Fritidsnämnden
19:00 - 20:20 Nacka stadshus
 •   1

  Observera ändrad mötestid kl 19.00

  Sammanträdeslokal  Orminge, Östra huset, plan -1

  Alliansen samlas sammanträdesdagen i lokal Storkällan, plan VH - 1, klockan 18.00-19.00

  Oppositionen samlas i lokal Ballerup, plan  ÖF 0, sammanträdesdagen klockan  18.00-19.00

   

  Det kommer att finnas möjlighet för ledamöter att delta i sammanträdet på distans.

   

 •   2

  Information om hur man använder programmet Compodium för digital möte kommer inom kort

   

  Upprop

  Justering

  Anmälan av extra ärenden/ övriga frågor

  Anmälan av jäv

 •   3

  Saltsjöbadens Golfklubb (SGK) driver tillsammans med Saltsjöbadens IF (SIF) en konstsnöanläggning på SGK:s golfbana. De har under vintrarna tillhandahållit ett konstsnöspår som både allmänhet och föreningsliv kunnat nyttja för längdskidåkning.

  För att det banklån som krävdes för investeringskostnaden skulle beviljas gick Nacka kommun in som borgenär. Föreningarna bildade tillsammans ett aktiebolag (Skidbolaget) för att sköta driften av anläggningen. SIF beviljades senare ett driftsbidrag om 250 000 kronor per år under en treårsperiod för driften av konstsnöanläggningen. SIF har även ett ytterligare ekonomiskt stöd enligt en överenskommelse för spårdragning som är uppdelat på en fast och en rörlig del. Maxbeloppet för detta bidrag är 65 000 kronor per år.

  SGK har nu inkommit med en ytterligare ansökan för driftkostnader av anläggningen. Orsaken till ansökan är att byggprojektet övertrasserade budget med cirka 1 miljon kronor samt uteblivna intäkter till följd av den milda vintern 2019-2020.

  Efter samtal med båda föreningarna har det framkommit att Skidbolaget hotas av konkurs till följd av den ansträngda ekonomin. De 250 000 kronorna SGK ansökt om för att undvika konkursen samt de bidrag/stöd SIF årligen erhåller för driftkostnader och spårdragning är sannolikt inte tillräckliga för att undvika en konkurs på sikt.

  Mot denna bakgrund föreslås att ansökan avslås.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   4

  Pilotprojektet En frisk generation i Fisksätra, samfinansieras mellan Nacka kommun och Stena fastigheter. Stiftelsen En frisk generation leder projektet som syftar till att erbjuda barnfamiljer i Nacka kommun kostnadsfria aktiviteter och hälsosam kost under ett läsår. Projektet inleddes under 2018 med stora förhoppningar om tillväxt både avseende samarbeten med föreningar och rekrytering av deltagare. Kommunens försäljning och nedläggning av Fisksätra skola har bidragit till att projektets inför år två fått starta om ånyo med nya samarbeten med nya skolor, vilket påverkat rekrytering till projektet negativt. Under andra året har projektet haft svårt etablera samarbeten med föreningar och att rekrytera kompletterande ideella ledare till aktiviteterna. Stena fastigheter har meddelat att de inte fortsätta finansiera projektet. Med detta faktum och ovan nämnda svårigheter görs bedömningen att kommunen inte ska fortsätta att finansiera projektet. Föreslaget beslut innebär att projektet finansieras fram till halvårsskiftet 2020 och att projektaktiviteterna fortsätter fram till slutet av vårterminen 2020 med nuvarande deltagare.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   5

  Föreningen Darra Musik & Dans har lämnat in ansökningar om bidrag för att genomföra sommarlovsverksamhet i Fisksätra. Föreningen har anordnat sommarverksamhet i Fisksätra varje sommar sedan 2007. De senaste åren har denna verksamhet finansierats av de statliga sommarlovspengarna som Nacka kommun rekvirerat. Tidigare år har fritidsnämnden beslutat att ge ett visst bidrag för denna verksamhet. Föreningen har efter varje år lämnat en verksamhetsredovisning där de redogör för verksamheten.

  Sommaren 2020 vill föreningen anordna verksamhet under de tre veckor mellan den 6 till 24 juli, då ingen annan sommarlovsverksamhet erbjuds i Fisksätra. Verksamheten kommer att bedrivas på Fisksätra holme, Fisksätra IP, i Aktivitetscentrum samt genom tre utflykter. Det är öppet för alla i åldern 10 – 18 år och gratis att vara med. Föreningen har ambitionen att nå ut till mellan 1300 och 1500 barn och ungdomar.

  Kultur- och fritidsenheten föreslår att fritidsnämnden beslutar att stödja föreningens sommarverksamhet i Fisksätra men avslår ansökan om stöd för utflykter. Verksamheten möter ett tydligt behov som finns i Fisksätra, som visat på goda resultat tidigare år. Verksamheten kan ses som en del av fritidsnämndens väsentliga område, att nå nya målgrupper som av olika skäl inte tar del av det ordinarie utbudet.

 •   6

  Motionären föreslår:
  Att Nacka kommun avfordrar alla bidragssökande föreningar en skriftlig förhandsförsäkran om att föreningen utan förbehåll bejakar och tillstyrker artiklar 9 och 10 av Europakonventionen för mänskliga rättigheter.
  Att Nacka kommun avfordrar alla bidragssökande föreningar, som hyr ut lokaler, en skriftlig förhandsförsäkran om att föreningen avser att medge uthyrning till alla politiska partier med representation i Nacka kommunfullmäktige och/eller Riksdagen, utan åtskillnad relativt andra hyresgäster.
  Eftersom Europakonventionen är inkorporerad i svensk lagstiftning finns inte möjligheten för föreningslivet att inte bedriva verksamhet i enlighet med den utan att begå lagbrott. De föreningar inom fritidsnämndens område som hyr ut lokaler är föreningar som har egna anläggningar. Dessa anläggningar har kommunen inte rådighet att bestämma över. Föreningar med egna lokaler är alltså fria att hyra ut dessa som de önskar. Kultur- och fritidsenhetens bedömning mot bakgrund av ovanstående är att förslagen i motionen ska avslås.

 •   7

  Lisa Rasmussen, Thomas Ottosson och Fredrik Holmqvist från Vänsterpartiet har 2019-11-14 inkommit med en motion där de föreslår att kommunen ska ge extra stöd till fritidsgårdarna för att säkerställa att de ska kunna hålla öppet under helgdagar och lov.

  Fritidsnämnden beslutade 2020-03-25 att upphandla driften av kommunens fritidsgårdar. De krav som ställs på anbudsgivarna och tjänsterna bedöms uppfylla de behov som anges i motionen angående öppettider av fritidsgårdar.  Till följd av detta föreslås Kommunfullmäktige notera att det redan pågår ett arbete som bedöms uppfylla de angivna behoven i motionen.

 •   8

  Lisa Rasmussen, Thomas Ottosson och Fredrik Holmqvist från Vänsterpartiet har 2019-11-14 inkommit med en motion där de föreslår att kommunen ska bidra med kommunalt anställda fritids- och idrottsledare till fritidsgårdar och idrottsföreningar. De uttrycker även i sin motion att dessa ledare bör åta sig att göra extra insatser för att nå ut till barn och ungdomar som självmant inte söker sig till aktiviteter utanför skolan.  Fritidsnämnden beslutade 2020-03-25 att upphandla driften av kommunens fritidsgårdar. De krav som ställs på anbudsgivarna och tjänsterna bedöms uppfylla de behov som anges i motionen angående fritidsgårdar.  Angående förslaget att kommunen även bör bidra med kommunalt anställda idrottsledare till idrottsföreningar bedömer enheten att en sådan satsning dels skulle kräva överväganden från fall till fall samt inte är möjlig att genomföra inom befintliga budgetramar.

 •   9

  Motionärerna ser möjligheten att genom att fritidsgårdar finns i bostadsområdena ökar även chansen för högre närvaro och önskar att kommunen ska etablera fritidsgårdar i alla större bostadsområden i kommunen där de idag saknas. I Nacka finns idag sju fritidsgårdar spridda i alla kommundelar. Ungdomar i olika större bostadsområden har redan idag möjlighet att delta i den verksamhet som bedrivs i kommunens fritidsgårdar.  Inom de ekonomiska ramar som fritidsnämnden har för budgetåret 2020 finns besparingskrav som berör fritidsgårdarna och ingen utökad budget eller kapacitet är planerad inom de närmaste åren. I dagsläget planeras för en upphandling av driften av kommunens fritidsgårdar. Den kommer att utannonseras under våren 2020. De fritidsgårdar som ingår i upphandlingen är de som idag finns i kommunen.

 •   10

  Utred och genomför placering av sittplatser intill idrottsplatser så att äldre och handikappade kan besöka och ta del av träningar och matcher.

  Att tillskapa sittmöjligheter vid de idrottsplatser i kommunen som idag saknar sittplatser innebär en stor investering för fritidsnämnden. En bra parkbänk kostar mellan 3 500 kronor och 4 500 kronor. En kartläggning om exakt placering av exempelvis bänkar vid varje anläggning behöver genomföras för att säkerställa att bänkarna ryms samt inte innebär en skaderisk för de aktiva. Inköp av 20 bänkar för 4000 kronor styck innebär en kostnad på 80 000 kronor. Utöver investeringskostnaden tillkommer kostnader för ökad drift

 •   11

  År 2016 antog fritidsnämnden ”Kapacitetsutredning Fritid - behov av ytor och anläggningar för idrott och fritid 2017–2030” (FRN 2016/102). Denna utredning omfattade fritidsnämndens alla ansvarsområden. Kommunfullmäktige gav fritidsnämnden, i Mål och budget 2019–2021, ett särskilt uppdrag att aktualisera den så kallade kapacitetsutredningen för tillskapande av nya idrottsanläggningar och i samband med detta också redovisa hur planeringen för ersättningsanläggningar ser ut.

  I politikerinitiativet framförs önskemål att ta fram statistik på hur nyttjandet av anläggningar ser ut över kommungränserna. Som en komplettering till 2019 års kapacitetsutredning föreslår politikerinitiativet en redovisning hur många barn och unga från andra kommuner som nyttjar Nackas idrottsanläggningar och vice versa.

  Hösten 2017 presenterades en studie som beskriver hur unga i Stockholms län genom den ökade geografiska rörligheten åker över kommungränserna i länet för att gå i skola, av familjeskäl eller för att delta i aktiviteter på fritiden. Av den studien kan man utläsa att i många fall motsvaras antal barn och unga som nyttjar en kommuns anläggningar av ett lika stort inflöde som utflöde.

 •   12

  Ärendet gäller ett politikerinitiativ från Richard Wendt om att ge fritidsenheten i uppdrag att utreda möjligheter, kostnader och konsekvenser av förslaget att bygga ut befintlig ridanläggning med stall/ridhus/hagar på Stall Compass för att möta behovet av ridverksamhet för barn och ungdomar i Nacka kommun. Fritidsnämnden beslutade vid sitt sammanträde i februari 2019 att föreslå kommunstyrelsen att säga upp kommunens hyresavtal för ridanläggningen för omförhandling med syfte att skapa nya och förbättrade förutsättningar för ridskoleverksamhet vid anläggningen. Då kommunens försök till dialog om förutsättningarna med fastighetsägaren inte har varit framgångsrik bedömer fritidsnämnden att det i nuläget inte finns rätt förutsättningar för att inleda dialog om utbyggnad av ridanläggningen Erstavik, Stall Compass.

 •   13

  Politikerinitiativet hänvisar till utveckling inom detaljplaneprogram för Henriksdal där det endast finns en 7-spelarplan inplanerad och föreslår att kultur- och fritidenheten utreder möjligheten att utöka den befintliga bollplanen vid Vilans skola till en elvasspelarplan. Fritidsnämnden lämnade ett yttrande över detaljplanerprogrammet för Henriksdal vid nämndens sammanträde den 16 mars 2017 (§19 FRN 2017/ 29). Nämndens synpunkter finns noterade i samrådsredogörelsen. I dagsläget är fortsatt arbete med detaljplan för området runt Vilans skola vilande. Fortsatt bevakning sker vad gäller arbetet med planeringen av detaljplaner för Henriksdal och möjligheten att utveckla större ytor för bollspel och andra ytor för egenorganiserade aktiviteter.

 •   14

  Medborgaren föreslår kommunen att uppföra ett utegym på idrottsplatsen i Saltsjöbaden. Sedan 2017 finns ett utegym i Tattby naturreservat, nära samskolan i Saltsjöbaden, och intill utegymmet går ett upplyst motionsspår. Mellan Saltsjöbadens idrottsplats och utegymmet i Tattby är det cirka 800 meter. Fritidsnämnden avslår medborgarförslaget då det redan finns ett utegym i närområdet.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   15

  Medborgarna föreslår kommunen att upprätta Nacka aktivitetscenter i närheten av Nacka forum där det ska finnas en laserdome-anläggning, en bowlinghall och en spelhall för minderåriga. Spelhallen föreslås bland annat innehålla flipperspel, pingisbord och andra roliga spel för åldersgruppen.

  I Nacka finns ett brett utbud av fritidsaktiviteter för barn och ungdomar. Aktiviteterna anordnas både via kommunal finansiering, tillexempel kommunens sex fritidsgårdar, via ideella föreningar tillexempel idrottsföreningar eller scoutkårer eller via kommersiella näringsverksamheter tillexempel trampolinparker.

  Fritidsnämnden avslår medborgarförslaget att upprätta ett aktivitetscenter med laserdome, bowling och spelhall då det inte är allmännyttiga anläggningar utan anläggningar som är av kommersiell näringslivskaraktär.

 •   16

  Den 2 februari 2019 inkom medborgarförslag om att anlägga en skatepark i Saltsjöbaden. Fritidsnämnden planerar för närvarande inga skateboardanläggningar i Saltsjöbaden men kommer ha med förslaget i den översyn av Saltsjöbadens IP som är planerad att genomföras i samband med uppförandet av en ny simhall där.

 •   17
 •   18

  FRN 2020/50 Riktat bidrag till Fisksätra IF 2020-04-01

  FRN 2020/55 Reviderad sammanträdestid för 2020-04-15

  fritidsnämnden den 22 april 2020

 •   20

  De ekonomiska konsekvenserna av Coronavirusets utbredning slår hårt mot föreningslivet i Nacka. För att minska de ekonomiska effekterna av inställda aktiviteter för föreningarna föreslås därför utbetalningarna av aktivitetsbidragen baseras på redovisningen för samma period föregående år.

 •   21

  I samband med utbetalningen av Fritidsnämndens årliga administrationsbidrag ska föreningarnas ansökan vara kompletterade med årsmöteshandlingar. På grund av restriktioner att träffas i större grupper, som en effekt av Coronavirusets utbredning, föreslås därför föreningarna få uppskov med inkomna årsmöteshandlingar till och med senast 2020-12-31. Föreningarna föreslås även få möjlighet att hålla årsmöten Per capsulam.

 • § 24

  Saltsjöbadens Golfklubb (SGK) driver tillsammans med Saltsjöbadens IF (SIF) en konstsnöanläggning på SGK:s golfbana. De har under vintrarna tillhandahållit ett konstsnöspår som både allmänhet och föreningsliv kunnat nyttja för längdskidåkning.

  För att det banklån som krävdes för investeringskostnaden skulle beviljas gick Nacka kommun in som borgenär. Föreningarna bildade tillsammans ett aktiebolag (Skidbolaget) för att sköta driften av anläggningen. SIF beviljades senare ett driftsbidrag om 250 000 kronor per år under en treårsperiod för driften av konstsnöanläggningen. SIF har även ett ytterligare ekonomiskt stöd enligt en överenskommelse för spårdragning som är uppdelat på en fast och en rörlig del. Maxbeloppet för detta bidrag är 65 000 kronor per år.

  SGK har nu inkommit med en ytterligare ansökan för driftkostnader av anläggningen. Orsaken till ansökan är att byggprojektet övertrasserade budget med cirka 1 miljon kronor samt uteblivna intäkter till följd av den milda vintern 2019-2020.

  Efter samtal med båda föreningarna har det framkommit att Skidbolaget hotas av konkurs till följd av den ansträngda ekonomin. De 250 000 kronorna SGK ansökt om för att undvika konkursen samt de bidrag/stöd SIF årligen erhåller för driftkostnader och spårdragning är sannolikt inte tillräckliga för att undvika en konkurs på sikt.

  Mot denna bakgrund föreslås att ansökan avslås.

 • § 25

  Pilotprojektet En frisk generation i Fisksätra, samfinansieras mellan Nacka kommun och Stena fastigheter. Stiftelsen En frisk generation leder projektet som syftar till att erbjuda barnfamiljer i Nacka kommun kostnadsfria aktiviteter och hälsosam kost under ett läsår. Projektet inleddes under 2018 med stora förhoppningar om tillväxt både avseende samarbeten med föreningar och rekrytering av deltagare. Kommunens försäljning och nedläggning av Fisksätra skola har bidragit till att projektets inför år två fått starta om ånyo med nya samarbeten med nya skolor, vilket påverkat rekrytering till projektet negativt. Under andra året har projektet haft svårt etablera samarbeten med föreningar och att rekrytera kompletterande ideella ledare till aktiviteterna. Stena fastigheter har meddelat att de inte fortsätta finansiera projektet. Med detta faktum och ovan nämnda svårigheter görs bedömningen att kommunen inte ska fortsätta att finansiera projektet. Föreslaget beslut innebär att projektet finansieras fram till halvårsskiftet 2020 och att projektaktiviteterna fortsätter fram till slutet av vårterminen 2020 med nuvarande deltagare.

 • § 26

  Föreningen Darra Musik & Dans har lämnat in ansökningar om bidrag för att genomföra sommarlovsverksamhet i Fisksätra. Föreningen har anordnat sommarverksamhet i Fisksätra varje sommar sedan 2007. De senaste åren har denna verksamhet finansierats av de statliga sommarlovspengarna som Nacka kommun rekvirerat. Tidigare år har fritidsnämnden beslutat att ge ett visst bidrag för denna verksamhet. Föreningen har efter varje år lämnat en verksamhetsredovisning där de redogör för verksamheten.

  Sommaren 2020 vill föreningen anordna verksamhet under de tre veckor mellan den 6 till 24 juli, då ingen annan sommarlovsverksamhet erbjuds i Fisksätra. Verksamheten kommer att bedrivas på Fisksätra holme, Fisksätra IP, i Aktivitetscentrum samt genom tre utflykter. Det är öppet för alla i åldern 10 – 18 år och gratis att vara med. Föreningen har ambitionen att nå ut till mellan 1300 och 1500 barn och ungdomar.

  Kultur- och fritidsenheten föreslår att fritidsnämnden beslutar att stödja föreningens sommarverksamhet i Fisksätra men avslår ansökan om stöd för utflykter. Verksamheten möter ett tydligt behov som finns i Fisksätra, som visat på goda resultat tidigare år. Verksamheten kan ses som en del av fritidsnämndens väsentliga område, att nå nya målgrupper som av olika skäl inte tar del av det ordinarie utbudet.

 • § 27

  Motionären föreslår:
  Att Nacka kommun avfordrar alla bidragssökande föreningar en skriftlig förhandsförsäkran om att föreningen utan förbehåll bejakar och tillstyrker artiklar 9 och 10 av Europakonventionen för mänskliga rättigheter.
  Att Nacka kommun avfordrar alla bidragssökande föreningar, som hyr ut lokaler, en skriftlig förhandsförsäkran om att föreningen avser att medge uthyrning till alla politiska partier med representation i Nacka kommunfullmäktige och/eller Riksdagen, utan åtskillnad relativt andra hyresgäster.
  Eftersom Europakonventionen är inkorporerad i svensk lagstiftning finns inte möjligheten för föreningslivet att inte bedriva verksamhet i enlighet med den utan att begå lagbrott. De föreningar inom fritidsnämndens område som hyr ut lokaler är föreningar som har egna anläggningar. Dessa anläggningar har kommunen inte rådighet att bestämma över. Föreningar med egna lokaler är alltså fria att hyra ut dessa som de önskar. Kultur- och fritidsenhetens bedömning mot bakgrund av ovanstående är att förslagen i motionen ska avslås.

 • § 28

  Lisa Rasmussen, Thomas Ottosson och Fredrik Holmqvist från Vänsterpartiet har 2019-11-14 inkommit med en motion där de föreslår att kommunen ska ge extra stöd till fritidsgårdarna för att säkerställa att de ska kunna hålla öppet under helgdagar och lov.

  Fritidsnämnden beslutade 2020-03-25 att upphandla driften av kommunens fritidsgårdar. De krav som ställs på anbudsgivarna och tjänsterna bedöms uppfylla de behov som anges i motionen angående öppettider av fritidsgårdar.

  Till följd av detta föreslås Kommunfullmäktige notera att det redan pågår ett arbete som bedöms uppfylla de angivna behoven i motionen.

 • § 29

  Lisa Rasmussen, Thomas Ottosson och Fredrik Holmqvist från Vänsterpartiet har 2019-11-14 inkommit med en motion där de föreslår att kommunen ska bidra med kommunalt anställda fritids- och idrottsledare till fritidsgårdar och idrottsföreningar. De uttrycker även i sin motion att dessa ledare bör åta sig att göra extra insatser för att nå ut till barn och ungdomar som självmant inte söker sig till aktiviteter utanför skolan.

  Fritidsnämnden beslutade 2020-03-25 att upphandla driften av kommunens fritidsgårdar. De krav som ställs på anbudsgivarna och tjänsterna bedöms uppfylla de behov som anges i motionen angående fritidsgårdar.

  Angående förslaget att kommunen även bör bidra med kommunalt anställda idrottsledare till idrottsföreningar bedömer enheten att en sådan satsning dels skulle kräva överväganden från fall till fall samt inte är möjlig att genomföra inom befintliga budgetramar.

 • § 30

  Motionärerna ser möjligheten att genom att fritidsgårdar finns i bostadsområdena ökar även chansen för högre närvaro och önskar att kommunen ska etablera fritidsgårdar i alla större bostadsområden i kommunen där de idag saknas. I Nacka finns idag sju fritidsgårdar spridda i alla kommundelar. Ungdomar i olika större bostadsområden har redan idag möjlighet att delta i den verksamhet som bedrivs i kommunens fritidsgårdar.

  Inom de ekonomiska ramar som fritidsnämnden har för budgetåret 2020 finns besparingskrav som berör fritidsgårdarna och ingen utökad budget eller kapacitet är planerad inom de närmaste åren. I dagsläget planeras för en upphandling av driften av kommunens fritidsgårdar. Den kommer att utannonseras under våren 2020. De fritidsgårdar som ingår i upphandlingen är de som idag finns i kommunen.

 • § 31

  Utred och genomför placering av sittplatser intill idrottsplatser så att äldre och handikappade kan besöka och ta del av träningar och matcher.

  Att tillskapa sittmöjligheter vid de idrottsplatser i kommunen som idag saknar sittplatser innebär en stor investering för fritidsnämnden. En bra parkbänk kostar mellan 3 500 kronor och 4 500 kronor. En kartläggning om exakt placering av exempelvis bänkar vid varje anläggning behöver genomföras för att säkerställa att bänkarna ryms samt inte innebär en skaderisk för de aktiva. Inköp av 20 bänkar för 4000 kronor styck innebär en kostnad på 80 000 kronor. Utöver investeringskostnaden tillkommer kostnader för ökad drift

 • § 32

  År 2016 antog fritidsnämnden ”Kapacitetsutredning Fritid - behov av ytor och anläggningar för idrott och fritid 2017–2030” (FRN 2016/102). Denna utredning omfattade fritidsnämndens alla ansvarsområden. Kommunfullmäktige gav fritidsnämnden, i Mål och budget 2019–2021, ett särskilt uppdrag att aktualisera den så kallade kapacitetsutredningen för tillskapande av nya idrottsanläggningar och i samband med detta också redovisa hur planeringen för ersättningsanläggningar ser ut.

  I politikerinitiativet framförs önskemål att ta fram statistik på hur nyttjandet av anläggningar ser ut över kommungränserna. Som en komplettering till 2019 års kapacitetsutredning föreslår politikerinitiativet en redovisning hur många barn och unga från andra kommuner som nyttjar Nackas idrottsanläggningar och vice versa.

  Hösten 2017 presenterades en studie som beskriver hur unga i Stockholms län genom den ökade geografiska rörligheten åker över kommungränserna i länet för att gå i skola, av familjeskäl eller för att delta i aktiviteter på fritiden. Av den studien kan man utläsa att i många fall motsvaras antal barn och unga som nyttjar en kommuns anläggningar av ett lika stort inflöde som utflöde.

 • § 33

  Ärendet gäller ett politikerinitiativ från Richard Wendt om att ge fritidsenheten i uppdrag att utreda möjligheter, kostnader och konsekvenser av förslaget att bygga ut befintlig ridanläggning med stall/ridhus/hagar på Stall Compass för att möta behovet av ridverksamhet för barn och ungdomar i Nacka kommun. Fritidsnämnden beslutade vid sitt sammanträde i februari 2019 att föreslå kommunstyrelsen att säga upp kommunens hyresavtal för ridanläggningen för omförhandling med syfte att skapa nya och förbättrade förutsättningar för ridskoleverksamhet vid anläggningen. Då kommunens försök till dialog om förutsättningarna med fastighetsägaren inte har varit framgångsrik bedömer fritidsnämnden att det i nuläget inte finns rätt förutsättningar för att inleda dialog om utbyggnad av ridanläggningen Erstavik, Stall Compass.

 • § 34

  Politikerinitiativet hänvisar till utveckling inom detaljplaneprogram för Henriksdal där det endast finns en 7-spelarplan inplanerad och föreslår att kultur- och fritidenheten utreder möjligheten att utöka den befintliga bollplanen vid Vilans skola till en elvasspelarplan. Fritidsnämnden lämnade ett yttrande över detaljplanerprogrammet för Henriksdal vid nämndens sammanträde den 16 mars 2017 (§19 FRN 2017/ 29). Nämndens synpunkter finns noterade i samrådsredogörelsen. I dagsläget är fortsatt arbete med detaljplan för området runt Vilans skola vilande. Fortsatt bevakning sker vad gäller arbetet med planeringen av detaljplaner för Henriksdal och möjligheten att utveckla större ytor för bollspel och andra ytor för egenorganiserade aktiviteter.

 • § 35

  Medborgaren föreslår kommunen att uppföra ett utegym på idrottsplatsen i Saltsjöbaden. Sedan 2017 finns ett utegym i Tattby naturreservat, nära samskolan i Saltsjöbaden, och intill utegymmet går ett upplyst motionsspår. Mellan Saltsjöbadens idrottsplats och utegymmet i Tattby är det cirka 800 meter. Fritidsnämnden avslår medborgarförslaget då det redan finns ett utegym i närområdet.

 • § 36

  Medborgarna föreslår kommunen att upprätta Nacka aktivitetscenter i närheten av Nacka forum där det ska finnas en laserdome-anläggning, en bowlinghall och en spelhall för minderåriga. Spelhallen föreslås bland annat innehålla flipperspel, pingisbord och andra roliga spel för åldersgruppen.

  I Nacka finns ett brett utbud av fritidsaktiviteter för barn och ungdomar. Aktiviteterna anordnas både via kommunal finansiering, tillexempel kommunens sex fritidsgårdar, via ideella föreningar tillexempel idrottsföreningar eller scoutkårer eller via kommersiella näringsverksamheter tillexempel trampolinparker.

  Fritidsnämnden avslår medborgarförslaget att upprätta ett aktivitetscenter med laserdome, bowling och spelhall då det inte är allmännyttiga anläggningar utan anläggningar som är av kommersiell näringslivskaraktär.

 • § 37

  Den 2 februari 2019 inkom medborgarförslag om att anlägga en skatepark i Saltsjöbaden. Fritidsnämnden planerar för närvarande inga skateboardanläggningar i Saltsjöbaden men kommer ha med förslaget i den översyn av Saltsjöbadens IP som är planerad att genomföras i samband med uppförandet av en ny simhall där.

 • § 38

  FRN 2020/50 Riktat bidrag till Fisksätra IF, 2020-04-01

  FRN 2020/55 Reviderad sammanträdestid för  fritidsnämnden den 22 april 2020, 2020-04-15
   

 • § 39

  2020-04-20   Brev  Skidåkning i Nacka anno 2021 från Saltsjöbadens Golfklubb, Saltsjöbadens IF

  2020-04-21   Brev  Synpunkter på nedläggning av Velamsundsbussen från Nacka Ridklubb

 • § 40

  De ekonomiska konsekvenserna av Coronavirusets utbredning slår hårt mot föreningslivet i Nacka. För att minska de ekonomiska effekterna av inställda aktiviteter för föreningarna föreslås därför utbetalningarna av aktivitetsbidragen baseras på redovisningen för samma period föregående år.

 • § 41

  I samband med utbetalningen av Fritidsnämndens årliga administrationsbidrag ska föreningarnas ansökan vara kompletterade med årsmöteshandlingar. På grund av restriktioner att träffas i större grupper, som en effekt av Coronavirusets utbredning, föreslås därför föreningarna få uppskov med inkomna årsmöteshandlingar till och med senast 2020-12-31. Föreningarna föreslås även få möjlighet att hålla årsmöten Per capsulam.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.