Möte 2020-03-25

Fritidsnämnden
17:30 - 18:20 Nacka stadshus. rum Orminge
 •   1

  Upprop

  Justeringsdatum

  Anmälan av extra ärenden/ Övriga frågor

  Anmälan av jäv

 •   2

  Kommunens revisorer har genomfört en granskning av arbetet med kommunikation inom kommunstyrelsen, fritidsnämndens respektive natur- och trafiknämndens ansvarsområden.

  I revisionsskrivelsen rekommenderas att fritidsnämnden ska säkerställa efterlevnaden vad gäller riktlinjer för sociala medier, uppsikten av elektroniska anslagstavlor och att fritidsnämnden årligen bör överväga att följa upp resultaten i SCB:s medborgarundersökning rörande bemötande och information för kommunen som helhet.

  I förslaget till yttrande framhålls att nämnden kommer att utveckla arbetet med sociala medier och elektroniska anslagstavlor och att fritidsnämnden löpnade följer upp SCB:s medborgarundersökning inom ramen för nämndens styrning och arbete mot uppsatta mål.

 •   3

  Pilotprojektet En frisk generation i Fisksätra, samfinansieras mellan Nacka kommun och Stena fastigheter. Stiftelsen En frisk generation leder projektet som syftar till att erbjuda barnfamiljer i Nacka kommun kostnadsfria aktiviteter och hälsosam kost under ett läsår. Projektet inleddes under 2018 med stora förhoppningar om tillväxt både avseende samarbeten med föreningar och rekrytering av deltagare. Kommunens försäljning och nedläggning av Fisksätra skola har bidragit till att projektets inför år två fått starta om ånyo med nya samarbeten med nya skolor, vilket påverkat rekrytering till projektet negativt. Under andra året har projektet haft svårt etablera samarbeten med föreningar och att rekrytera kompletterande ideella ledare till aktiviteterna. Stena fastigheter har meddelat att de inte fortsätta finansiera projektet. Med detta faktum och ovan nämnda svårigheter görs bedömningen att kommunen inte ska fortsätta att finansiera projektet. Föreslaget beslut innebär att projektet finansieras fram till halvårsskiftet 2020 och att projektaktiviteterna fortsätter fram till slutet av vårterminen 2020 med nuvarande deltagare.

 •   4

  Inom den öppna fritidsverksamheten ska en besparing med 2 miljoner kronor genomföras under 2020 - 2022. Den öppna verksamheten består av sju fritidsgårdar, fem mindre mötesplatser, lovverksamhet och öppen idrott.  Kommunens riktade föreningsbidrag, där kommunen ingått överenskommelse om samarbete med fem föreningar, där föreningarna erbjuder öppen verksamhet, upphör när överenskommelserna löper ut. Det innebär en besparing för fritidsnämnden med 100 000 kronor 2020 och vid full effekt från den 1 januari 2022 blir besparingen 1 745 000 kronor. Verksamhetens syften bedöms kunna uppnås med ordinarie fritidsgårdsverksamhet.  Verksamheten på Henriksdals och Saltsjöbadens fritidsgård minskar i omfattning. Verksamheten på Björknäs och Älta fritidsgård ska ha samma omfattning, men viss tid ska disponeras för nya uppdrag. Verksamheten på fritidsgårdarna 2:an, Fisksätra och i Orminge kommer ges utökade uppdrag och ökad omfattning jämfört med idag. Förändringarna i omfattning och delvis förändrade uppdrag innebär en besparing på ca 260 000 kronor från den 1 januari 2021. Syftet med förslaget är att samordna och omfördela befintliga resurser för att uppnå en effektiv verksamhet som ska möta befintliga och nya behov.  Vidare föreslås att kommunen inte längre ska ge bidrag till stiftelsen En Frisk Generation, vilket innebär en besparing på 200 000 kronor per år.

 •   5

  Utförandet av tjänster och service i Nacka kommun ska enligt kommunens styrmodell ske genom antingen kundval eller upphandling. I Nacka kommun finns det för närvarande sju fritidsgårdar varav sex drivs av kommunen i kommunalt inhyrda fritidsgårdslokaler. Upphandlingen förutsätter en ny organisation för fritidsgårdsverksamheten där fritidsgårdarna grupperas utifrån dels sin storlek, dels sin geografiska placering. Syftet är att fritidsgårdsverksamheten efter genomförd upphandling ska drivas än mer effektivare, att ett större utvecklingsutrymme möjliggörs till verksamheten och att detta kan ske till lägre kostnader än idag. I ärendet har mål och inriktning för fritidsgårdsverksamheten formulerats med utgångspunkt från den av kommunfullmäktige beslutade fritidsstrategin.


  Upphandlingen genomförs som ett öppet förfarande och utvärderingen sker utifrån fast pris med kvalitetskriterier. Avtalstiden är fyra (4) år med option på förlängning ett (1) plus ett (1) år och uppskattat kontraktsvärde uppgår till cirka 121 miljoner kronor.

 •   6

  Saltsjöbadens slalomklubb har inkommit med ansökan om förlängning av befintligt

  verksamhetsstöd för elabonnemang avseende elförbrukningen i backen. Fritidsnämnden har sedan sex år tillbaka ett avtal som reglerar verksamhetsstöd till Saltsjöbadens Slalomklubbs elabonnemang årligen med 84 000 kronor. Då avtalet löpte ut vid årsskiftet är Saltsjöbadens slalomklubb i behov av ett fortsatt treårigt stöd.  Slalombacken är ett viktigt komplement till de kommunalt finansierade

  idrottsanläggningarna och breddar utbudet av fritidsverksamhet för nackaborna. Snöläggningen och belysningen i backen, som är en förutsättning för träning och allmänhetens åkning, är energikrävande. Föreningen ser det som önskvärt att även få verksamhetsstöd för elförbrukningen som uppskattas till ca 240 000 kronor om året. En energibesparande lösning som klubben gjort är att de succesivt bytt ut lamporna i backen till LED i belysningen samtidigt som det pågår ett arbete att hitta fler energibesparande lösningar.

 •   7
 •   8

  FRN 2020/37

  Avgifter simhallar revidering av tidigare beslut. 2020-02-24

 •   9

  Ansökan om särskilt bidrag

  KSSS, Kungliga Svenska Segelsällskapet, 28 februari 2020  11-mannaplan på Sicklavallen istället för tillfällig pendlarparkering

  Politikerinitiativ till Fritidsnämnden från Socialdemokraterna i Nacka, 2020-03-11

 • § 17

  Kommunens revisorer har genomfört en granskning av arbetet med kommunikation inom kommunstyrelsen, fritidsnämndens respektive natur- och trafiknämndens ansvarsområden.

  I revisionsskrivelsen rekommenderas att fritidsnämnden ska säkerställa efterlevnaden vad gäller riktlinjer för sociala medier, uppsikten av elektroniska anslagstavlor och att fritidsnämnden årligen bör överväga att följa upp resultaten i SCB:s medborgarundersökning rörande bemötande och information för kommunen som helhet.

  I förslaget till yttrande framhålls att nämnden kommer att utveckla arbetet med sociala medier och elektroniska anslagstavlor och att fritidsnämnden löpnade följer upp SCB:s medborgarundersökning inom ramen för nämndens styrning och arbete mot uppsatta mål.

 • § 18

  Pilotprojektet En frisk generation i Fisksätra, samfinansieras mellan Nacka kommun och Stena fastigheter. Stiftelsen En frisk generation leder projektet som syftar till att erbjuda barnfamiljer i Nacka kommun kostnadsfria aktiviteter och hälsosam kost under ett läsår. Projektet inleddes under 2018 med stora förhoppningar om tillväxt både avseende samarbeten med föreningar och rekrytering av deltagare. Kommunens försäljning och nedläggning av Fisksätra skola har bidragit till att projektets inför år två fått starta om ånyo med nya samarbeten med nya skolor, vilket påverkat rekrytering till projektet negativt. Under andra året har projektet haft svårt etablera samarbeten med föreningar och att rekrytera kompletterande ideella ledare till aktiviteterna. Stena fastigheter har meddelat att de inte fortsätta finansiera projektet. Med detta faktum och ovan nämnda svårigheter görs bedömningen att kommunen inte ska fortsätta att finansiera projektet. Föreslaget beslut innebär att projektet finansieras fram till halvårsskiftet 2020 och att projektaktiviteterna fortsätter fram till slutet av vårterminen 2020 med nuvarande deltagare.

 • § 19

  Inom den öppna fritidsverksamheten ska en besparing med 2 miljoner kronor genomföras under 2020 - 2022. Den öppna verksamheten består av sju fritidsgårdar, fem mindre mötesplatser, lovverksamhet och öppen idrott.

  Kommunens riktade föreningsbidrag, där kommunen ingått överenskommelse om samarbete med fem föreningar, där föreningarna erbjuder öppen verksamhet, upphör när överenskommelserna löper ut. Det innebär en besparing för fritidsnämnden med 100 000 kronor 2020 och vid full effekt från den 1 januari 2022 blir besparingen 1 745 000 kronor. Verksamhetens syften bedöms kunna uppnås med ordinarie fritidsgårdsverksamhet.

  Verksamheten på Henriksdals och Saltsjöbadens fritidsgård minskar i omfattning. Verksamheten på Björknäs och Älta fritidsgård ska ha samma omfattning, men viss tid ska disponeras för nya uppdrag. Verksamheten på fritidsgårdarna 2:an, Fisksätra och i Orminge kommer ges utökade uppdrag och ökad omfattning jämfört med idag. Förändringarna i omfattning och delvis förändrade uppdrag innebär en besparing på ca 260 000 kronor från den 1 januari 2021. Syftet med förslaget är att samordna och omfördela befintliga resurser för att uppnå en effektiv verksamhet som ska möta befintliga och nya behov.

  Vidare föreslås att kommunen inte längre ska ge bidrag till stiftelsen En Frisk Generation, vilket innebär en besparing på 200 000 kronor per år.

 • § 20

  Utförandet av tjänster och service i Nacka kommun ska enligt kommunens styrmodell ske genom antingen kundval eller upphandling. I Nacka kommun finns det för närvarande sju fritidsgårdar varav sex drivs av kommunen i kommunalt inhyrda fritidsgårdslokaler. Upphandlingen förutsätter en ny organisation för fritidsgårdsverksamheten där fritidsgårdarna grupperas utifrån dels sin storlek, dels sin geografiska placering. Syftet är att fritidsgårdsverksamheten efter genomförd upphandling ska drivas än mer effektivare, att ett större utvecklingsutrymme möjliggörs till verksamheten och att detta kan ske till lägre kostnader än idag. I ärendet har mål och inriktning för fritidsgårdsverksamheten formulerats med utgångspunkt från den av kommunfullmäktige beslutade fritidsstrategin.

  Upphandlingen genomförs som ett öppet förfarande och utvärderingen sker utifrån fast pris med kvalitetskriterier. Avtalstiden är fyra (4) år med option på förlängning ett (1) plus ett (1) år och uppskattat kontraktsvärde uppgår till cirka 121 miljoner kronor.

 • § 21

  Saltsjöbadens slalomklubb har inkommit med ansökan om förlängning av befintligt

  verksamhetsstöd för elabonnemang avseende elförbrukningen i backen. Fritidsnämnden har sedan sex år tillbaka ett avtal som reglerar verksamhetsstöd till Saltsjöbadens Slalomklubbs elabonnemang årligen med 84 000 kronor. Då avtalet löpte ut vid årsskiftet är Saltsjöbadens slalomklubb i behov av ett fortsatt treårigt stöd.

  Slalombacken är ett viktigt komplement till de kommunalt finansierade

  idrottsanläggningarna och breddar utbudet av fritidsverksamhet för nackaborna. Snöläggningen och belysningen i backen, som är en förutsättning för träning och allmänhetens åkning, är energikrävande. Föreningen ser det som önskvärt att även få verksamhetsstöd för elförbrukningen som uppskattas till ca 240 000 kronor om året. En energibesparande lösning som klubben gjort är att de succesivt bytt ut lamporna i backen till LED i belysningen samtidigt som det pågår ett arbete att hitta fler energibesparande lösningar.

 • § 22

  FRN 2020/37  Avgifter simhallar revidering av tidigare beslut

  FRN 2020/45 Ordförandebeslut gällande avbokningsavgifter med anledning av Covid-19.

 • § 23

  FRN 2020/40 Ansökan om särskilt bidrag - KSSS, Kungliga Svenska Segelsällskapet, 28 februari 2020

  FRN 2020/43  Politikerinitiativ 11-mannaplan på Sicklavallen istället för tillfällig pendlarparkering, Socialdemokraterna i Nacka, 2020-03-11

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.