Möte 2022-02-09

Arbets- och företagsnämnden
18:00 - 19:50 Nacka stadshus
 •   1

  Dag: den 9 februari 2022

  Tid: kl. 18.00

  Plats: Nacka stadshus, lokal Jelgava ÖF plan 0, gruppmöten kl. 17.00- 18.00, majoriteten - lokal Jelgava ÖF0, oppositionen - lokal Gliwice ÖF0.

  Sammanträdet genomförs med möjlighet till distansdeltagandet.

  Meddela gärna om ni avser närvara på plats, delta digitalt eller inte kan närvara alls till maria.baeva@nacka.se senast måndag den 7 februari.

 •   2
 •   3
 •   4
 •   5

  Under året 2021 har totalt 5 308 elever studerat hos Nacka vuxenutbildnings 24 auktoriserade anordnare inom kundvalet kommunal vuxenutbildning. Sammantaget har kommunens vuxenutbildning fortsatt en god kvalitet och goda resultat gällande betygsresultat, avbrott samt kundnöjdhet. 

  Samtliga anordnare har under hösten deltagit i den årliga kvalitetsuppföljningen genom att lämna in en kvalitetsrapport. Nacka kommun har genomfört verksamhetsbesök och kvalitetsdialog vid 12 av de 24 auktoriserade anordnarna inom kundvalet kommunal vuxenutbildning.

  Kvalitetsuppföljningen visar att de skillnader i anordnarnas systematiska kvalitetsarbete som tidigare identifierats har fortsatt minska till år 2021. Anordnare har stärkt sitt kvalitetsarbete över tid vilket är positivt för Nacka kommuns uppdrag att erbjuda alla elever en likvärdig utbildning.

  Anordnarna bedöms även under 2021 ha upprätthållit en god kvalitet i undervisningen och hittat flexibla lösningar på många av de problem som omställningen under pågående pandemi har inneburit. Återgång till ordinarie upplägg skedde från och med 11 oktober 2021 och gjordes tillsammans med de flesta andra kommuner i länet.

  Sammantaget visar kvalitetsuppföljningen att Nacka vuxenutbildning fortsatt har en hög elevnöjdhet och att anordnarna under pågående pandemi och återgång till klassrum har hittat flexibla lösningar för att upprätthålla god kvalitet i undervisningen.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   6

  Utrikes födda kvinnor, och i synnerhet utomeuropeiskt födda kvinnor, är en grupp som har en förhållandevis låg etableringsgrad på arbetsmarknaden. Hos öppna förskolan finns det goda möjligheter att nå utrikes födda kvinnor och främja deras integration i samhället. Öppna förskolan kan också skapa förutsättningar för ett ökat deltagande i förskolan för deras barn. I Nacka kommun finns cirka 600 utrikes födda med barn i åldrarna 0-5 år och som potentiellt skulle kunna delta i språkundervisning på öppna förskolan. Därför föreslås ett pilotprojekt där svenskundervisning arrangeras på en eller flera öppna förskolor i kommunen under 2022.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   7

  Arbets- och företagsnämnden redovisar ett helårsresultat om minus 166,7 miljoner kronor vilket innebär en positiv avvikelse gentemot budget på 55,3 miljoner kronor. Den positiva avvikelsen beror till viss del på högre intäkter än budgeterat (cirka 15 miljoner kronor), men främst på lägre kostnader än budgeterat för samtliga verksamheter till följd av lägre efterfrågan.

  Samtliga nämndens verksamheter redovisar ett överskott för helåret vilket främst beror på lägre efterfrågan än budgeterat. Även transaktioner som tillhör andra perioder bidrar till årets överskott, till exempel statsbidrag avseende 2020.

  De största avvikelserna finns hos gymnasial vuxenutbildning, ekonomiskt bistånd samt arbetsmarknadsinsatser.

  Under 2021 har arbets- och företagsnämnden fortsatt bidragit till att uppnå kommunens övergripande mål, och nämndens ekonomi är i balans. De trendbrott i kostnadsutveckling som kunde ses i verksamheten för ekonomiskt bistånd under de senaste åren har fortsatt även under 2021. Detta trots en fortsatt långvarig pandemi.

  Av nämndens sammanlagt tolv indikatorer redovisas sex indikatorer, varav fyra visar på ett utmärkt eller bra resultat medan två indikatorer visar på resultat med viss utvecklingspotential i förhållande till beslutad målnivå.

  I bifogad rapport presenteras detaljerad information om indikatorer, utfall, statistik och analys per verksamhetsområde.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   8

  Kommunfullmäktige beslutade den 12 april 2021 (§ 182) att anta ett reviderat reglemente för kundval. Som ett led i implementering och tillämpning av reglementet beslutade arbets- och företagsnämnden den 27 oktober 2021 att anta reviderade specifika auktorisationsvillkor, för nämndens två kundval arbetsmarknadsinsatser och kommunal vuxenutbildning. Arbets- och företagsnämnden har, liksom övriga nämnder med kundval, ålagts att för de aktuella kundvalen besluta om en modell för uppföljning av anordnare utifrån de generella och specifika auktorisationsvillkoren. Det åligger även arbets- och företagsnämnden att årligen rapportera sin modell för uppföljning till kommunstyrelsen.

  Verksamheter med kundval i Nacka styrs av nationell lagstiftning, Nacka kommuns styrande dokument, nämndens reglemente samt reglementet för kundval och specifika auktorisationsvillkor för respektive kundval.

  Nämndens uppföljning ska visa om verksamheten utvecklas i den riktning som målen anger samt ge nämnden fördjupade kunskaper om hur verksamheten fungerar.

  Arbets- och företagsnämndens modell för uppföljning av kundval arbetsmarknadsinsatser och kommunal vuxenutbildning syftar till att säkerställa en god kvalitet på tjänsten, säkerställa en enhetlig bedömning vid auktorisation och val av sanktioner, samt att verka för en enhetlig, transparent och förutsägbar uppföljning. Nämndens kundval följs upp såväl kontinuerligt under året som årligen i arbets- och företagsnämndens kvalitetsuppföljning. För att säkerställa kvalitet i de aktuella kundvalen innefattar kvalitetsuppföljningen sammanställning av information och analys av följande delar:

  Kundnöjdhet – via en årlig kundenkät
  Insatsernas resultat och effekt – via verksamheternas statistik
  Auktoriserade anordnares verksamheter och deras efterlevnad av auktorisationsvillkoren – utifrån kvalitetsredovisning och verksamhetsbesök
  Internt kvalitetsarbete – utifrån systematiskt kvalitetsarbete, kontinuerlig utveckling och ständiga förbättringar
  Måluppfyllelse av nämndens beslutade mål – utifrån indikatorer och samverkan

  Den systematiska kvalitetsuppföljningen av att anordnare auktoriserade inom nämndens kundval efterlever auktorisationsvillkoren sker i enlighet med följande process:

  Planering av tema för årlig kvalitetsuppföljning
  Uppdatering av kvalitetsledningssystem
  Planering och upplägg för verksamhetsbesök
  Granskning av anordnares kvalitetsrapport
  Samordna och leda verksamhetsbesök
  Sammanställning av rapport och förankring
  Redovisning och beslut i nämnd
  Analys och utveckling

  Kvalitetsuppföljningen av kundval arbetsmarknadsinsatser och kommunal vuxenutbildning utvecklas kontinuerligt. Utveckling av kvalitetsuppföljningen sker i olika utsträckning med olika fokus beroende på aktuella frågeställningar.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   9

  Ärendet behandlar ett politikerinitiativ där Nackalistans föreslår att arbets- och företagsnämnden beslutar att det skapas möjlighet för fler ungdomar att sommarjobba med skräpplockning i kommunen.

  Renhållning av offentlig utemiljö i Nacka utförs på entreprenad på uppdrag av enheten offentlig utemiljö. Det upphandlade företaget som utför renhållningen erbjuder feriearbeten inom arbetsområdet ”Park utemiljö”, till Nackas feriearbetande ungdomar. Andra feriearbeten under sommaren 2021 som innehöll arbetsuppgiften skräpplockning var Skolgårdsprojektet och Strandpatrullen. Det senare tillkom till följd av ett medborgarförslag med förslag om att ungdomar skulle kunna städa bort fågelspillning från stranden i södra Lännersta.

  Även under sommaren 2022 kan arbetsuppgiften skräpplockning ingå i befintliga uppdrag i viss utsträckning. Det kan finnas utrymme för de som får ferieanställning på uppdrag av enheten offentlig utemiljö att plocka skräp i områden som upplevs vara otrygga, som ett komplement till den renhållning entreprenören som ansvarar för uppdraget redan gör. Uppdragsgivaren behöver då tillsammans med entreprenören göra en bedömning av vilka områden i kommunen som är lämpliga för extra skräpplockning.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   10

  I samband med att arbets- och företagsnämndens ansvar för målgruppen barn och ungdomar redovisades (AFN 2021/221) diskuterades behovet av ett politiskt beslutat syfte med feriearbeten i Nacka kommun.

  Utifrån arbets- och företagsnämnden ansvar för ferieverksamheten föreslås syftet med feriearbete i Nacka kommun vara att bidra med förutsättningar för ungdomar på sin väg till självständighet och egen försörjning. Feriearbete i Nacka kommun syftar delvis till att ungdomar ska ha en meningsfull sysselsättning på ferier och då få arbetslivserfarenhet och referenser för framtiden. Ungdomarna får då egen lön, vilket bidrar till ökad självständighet. Vidare kan feriearbete bidra till att ungdomar får en bättre självkänsla av att klara av arbetsuppgifter själva och tillsammans med andra ungdomar. Ytterligare ett syfte med feriearbeten är att ungdomar upplever sig vara del i ett viktigt sammanhang där de kan bidra och skapa nya sociala kontakter.

  De kommunala uppdragsgivarna ges dels möjlighet att få arbetskraft i sin verksamhet under semestertider, när de samtidigt kan introducera ungdomar till yrket och få ungdomars perspektiv på verksamheten. Uppdragsgivarna kan även i vissa fall ha möjlighet att fortsatt anställa ungdomar på deltid eller som vikarier

  Nacka kommun erbjuder i första hand feriearbete till prioriterade målgrupper, däribland ungdomar inom ramen för det kommunala aktivitetsansvaret, ensamkommande barn och ungdomar samt ungdomar i ekonomiskt utsatta familjer. Introduktionen på arbetsmarknaden genom en meningsfull sysselsättning under ferier för dessa prioriterade ungdomar syftar även till att främja studiemotivation väcka inspiration till att hitta en riktning för framtiden. Genom att i första hand erbjuda feriearbete till prioriterade målgrupper väntas feriearbete på såväl kort som lång sikt bidra till nämndens övergripande mål att stötta individer till självständighet och egen försörjning.

  Långsiktiga effekter av en effektiv feriearbetsverksamhet är att det kan förebygga socialt utanförskap och bidra till integration och inkludering. Vidare bidrar feriearbeten på olika sätt till kompetensförsörjning inom välfärdsyrken, samt att säkerställa Nacka kommuns varumärke som attraktiv arbetsgivare. Slutligen innebär samarbete kring feriearbeten såväl internt i organisationen som externt med näringslivet.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   11

  Upphandlingen omfattar en Entreprenörsutbildning för unga som pågår under fyra(4) sommarveckor. Utbildningen erbjuds till ungdomar i Nacka i åldern 16-24 år.

  Leverantören ska ge utbildning och handledning i entreprenörskap och företagande. Utbildningen vänder sig till ungdomar som både går utbildningen för första gången, men också till de ungdomar som väljer att gå utbildningen en andra gång. De eleverna som väljer att gå utbildningen en andra gång kan välja att driva sitt företag vidare eller starta upp ett nytt.

  Utbildningen ska pågå under fyra(4) sommarveckor och innehålla både teori och praktik. Ungdomarna ska påbörja, driva och avsluta en affärsidé inom entreprenadskap och företagsamhet.  

  Syftet med utbildningen är att deltagarna ska kunna våga lita på sin egen förmåga att vända idéer till affärsmöjligheter, det vill säga identifiera, fånga och skapa värde för sig själv, näringsliv och samhälle.

  Avtalstiden löper mellan 2022-03-01 till och med maximalt 2026-02-28.

  I upphandlingen ställdes krav på att leverantören ska ha erfarenhet av liknande uppdrag. Detta kontrollerades genom referenser. Vidare ställdes krav på utbildningens utformning, upplägg, uppföljning, handledning och förväntade resultat efter avslutad utbildning.

  Anbud inkom och utvärderingen skedde genom omvänd anbudsutvärdering, vilket innebär att enbart de anbud som har chans att vinna har utvärderats. Utvärderingen skedde enligt lägsta pris i kombination med en kvalitetsutvärdering som gav mervärdesavdrag. I kvalitetsutvärdering fick anbudsgivarna lämna in en beskrivning på följande:

  Grundutbildningen

  Tre (3) olika anpassningar av grundutbildningen utifrån tre (3) olika deltagargrupper med olika av oss angivna förutsättningar

  Varje del gav ett mervärdesavdrag. Den leverantör som hade lägst anbudspris efter kvalitetsutvärdering och kvalificering antas.

  Avtalsspärren gäller i tio (10) dagar från det att tilldelningsbeslutet fattats

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   12

  Delegationsbeslut:

  • Beslut om avauktorisation Campus Asö, AFN 2022/1, 2022-01-04
  • Beslut om avauktorisation Svea Education AB, AFN 2022/5, 2021-01-04
  • Åtgärdsplan Astar AB, AFN 2022/6, 2021-01-12
  • Beslut om avauktorisation Accepta Vi AB, AFN 2022/25, 2022-01-31
  • Ordförandebeslut Val av en ny ledamot i arbets- och företagsnämndens utskott till och med den 2022-12-31, AFN 2021/228, 2021-12-20
  • Ansökan om utökad auktorisation för "Förstärkt jobbpeng" Jobblotsen AB, AFN2021 /88, 2021-12-14
  • Revidering av informationshanteringsplan för arbets- och företagsnämnden, AFN 2022/12, 2012-01-28
   • Bilaga Reviderad informationshanteringsplan


  Anmälningar:

  • Brev Angående organiserad inflytt till Fagersta kommun, 2021-12-13
   • Nacka kommuns svar, AFN 2021/250, 2022-02-02
  • Brev från föreningen Made by Aya, 2022-01-27
  • KF Protokoll § 34, 2021-01-31, Nyval av ersättare (L) i arbets- och företagsnämnden t.o.m. 2022-12-31
  • Förvaltningsrätten i Stockholms dom, 2021-12-16, Ersättning enligt förordning (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar (ersättningsförordningen)
  • Förvaltningsrätten i Linköpings dom, 2021-11-25, Ersättning enligt förordning (2010: 1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar (ersättningsförordningen)
  • Protokoll från Nacka tingsrätt, 2022-01-12, Entledigande av särskilt förordnad vårdnadshavare
  • Dom från Nacka tingsrätt 2022-01-12, Särskilt förordnad vårdnadshavare

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   13
 •   14
 •   15
Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.