Möte 2021-09-22

Arbets- och företagsnämnden
18:00 - 19:26 Nacka stadshus
 •   1

  Dag: onsdag den 22 september 2021

  Tid: kl. 18.00 Plats: Nacka stadshus, lokal Jelgava (endast presidiet, övriga ledamöter deltar på distans)

  Gruppmöten: kl. 17.00 via Teams

 •   2
 •   3
 •   4
 •   5

  Det ackumulerade ekonomiska resultatet efter tertial 2 2021 är minus 113,5 miljoner kronor vilket är en positiv budgetavvikelse om cirka 35 miljoner kronor.

  En lägre efterfrågan än budgeterat samt vissa resultatstörande poster som till exempel upplösning av reserver leder till fortsatt stor positiv budgetavvikelse för samtliga verksamheter. Årsprognosen har reviderats och visar ett överskott på 27,7 miljoner kronor jämfört med budget.

  Detaljerad beskrivning av det ekonomiska läget och den uppdaterade årsprognosen finns i bifogad bokslutsrapport. I rapporten presenteras också information om indikatorutfall och måluppfyllelse i relation till kommunens övergripande mål samt statistik och analys per verksamhetsområde.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   6

  Det här ärendet omfattar förslag till mål och budget för arbets- och företagsnämnden för perioden 2022–2024. Förslaget inkluderar förändring av indikatorer samt en sänkning av den ram som kommunstyrelsen beslutade den 14 juni 2021 (KFKS 2021/95). De föreslagna ändringarna presenteras i detalj i bilagan.

  Nämndens utgångsläge är gott. Kundbehoven möts med hög leveranssäkerhet och goda resultat av insatser och det ekonomiska resultatet är bättre än budget. Samtliga av nämndens målgrupper påverkas av pågående pandemi även om viss osäkerhet finns kring i vilken omfattning detta sker. Fortsatt målgruppsanpassad utveckling av både insatser, kompetenser och samarbeten krävs för att möta de nya behov som uppstår. Arbets- och företagsnämndens budgetram minskas med cirka 12 miljoner kronor på grund av att efterfrågan, det vill säga volymen, inte förväntas öka kommande år.

  Utöver ekonomin beskrivs i rapporten vad nämnden kommer att fokusera på under 2022. Ett mer långsiktigt perspektiv avseende de utmaningar och möjligheter som kommer att finnas inom verksamhetsområdet fram till år 2040 beskrivs också.

  Föreslagna ändringar av indikatorer:

  Indikatorn Andel kursdeltagare med godkänt betyg i vuxenutbildningen föreslås delas upp till två indikatorer enligt följande:

  • Andel kursdeltagare med godkänt betyg i kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå

  • Andel kursdeltagare med godkänt betyg i kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå

  Några indikatorer har även flyttats från ett fokusområde till ett annat.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   7

  Enligt 2 § av Reglemente med gemensamma bestämmelser för den politiska organisationen ska nämnden inför varje kalenderår besluta om sammanträdesplan (dag och tid) senast under september månad året före.

  Förslag till sammanträdesdagar är så långt det är möjligt anpassat till hanteringen av budget och bokslut.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   8

  Arbets- och företagsnämnden beslutade den 10 februari 2021 att ge i uppdrag till utbildnings- och arbetsmarknadsdirektören att bereda politikerinitiativ "Jämställd arbetsmarknad - stärk utrikesfödda kvinnors ställning på arbetsmarknaden!" och återkomma till nämnden med beslutsunderlag. I politikerinitiativet föreslår Filip Wiljander (M), Helena Edberg (KD), Håkan Ekengren (C) och Mats Granath (L) att arbets- och företagsnämnden ska ge arbetsmarknadsdirektören i uppdrag att:

  kräva att personer som behöver kompletterande ekonomiskt bistånd utöver föräldrapenning ska delta på sfi 10-15 timmar i veckan och

  återkomma med förslag på hur föräldralediga sökanden under föräldraledigheter ska delta i planering och medverkan i upprättande av en genomförandeplan för tiden efter föräldraledigheten.

  Idag beviljas endast ekonomiskt bistånd till föräldralediga under den tid barnet inte har någon barnomsorg till dess barnet fyller ett år. Bedömningen är att det inte strider mot socialtjänstlagen att i vissa fall kräva deltagande i sfi innan barnet fyllt ett år eller innan barnet börjat i förskola. Det bör göras en prövning i varje enskilt fall där för att utreda om omsorgen av barnet kan tillgodoses på annat vis. Krav om deltagande bör således utkrävas endast efter att den individuella prövningen medger det.

  En skriftlig rutin ska tas fram för hur planeringen med kunden ska genomföras för tiden efter föräldraledigheten och för hur dialog med kunden ska ske under föräldraledigheten. En analys av förutsättningarna för att starta öppen förskola för språk och integration i kommunen har påbörjats.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   9

  Upphandlingen omfattar både träningslägenheter och stödboende för ensamkommande barn och unga.

  Avtalstiden förslås vara två år med möjlighet till förlängning två gånger. Varje förlängning avser 12 månader. Avtalet kan som längst gälla till och med 31 januari 2026.

  Krav på leverantören kommer bland annat innefatta:

  Tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg, IVO. IVO-tillståndet ska finnas på plats vid avtalsstart. IVO-tillståndet ska vara anpassat för just denna tjänst

  Det ska finnas en föreståndare på varje verksamhet

  Kvalificerad personal med erforderlig erfarenhet

  Leverantören ska ha ett genomtänkt upplägg för hur de arbetar med etablering av målgruppen

  Stödboendena och träningslägenheterna ska vara anpassade för personer med funktionsnedsättning. Detta genom anpassning för god tillgänglighet.

  Hänsyn tas till små och medelstora företag genom att Nacka kommun inte ställer krav på antalet platser som varje leverantör ska kunna erbjuda.

  Utvärdering kommer att ske med lägsta pris med ett maxpris på 1300 kr för ungdomar upp till 18 år och 700 kr för unga vuxna.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   10

  Delegationsbeslut

  Ordförandebeslut Val av ny ersättare i arbets- och företagsnämndens utskott till och med 2021-12-31, AFN 2020/172, 2021-09-09

  Anmälningar

  Lex Sarah rapport AFN 2021/179, 2021-09-06

  Lex Sarah rapport AFN 2021/177, 2021-08-27

  SKR:s konferensen ”Agenda för integration – Var står vi, och vart är vi på väg” 18-19 november 2021.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   11
Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.