Möte 2021-08-25

Arbets- och företagsnämnden
18:00 - 20:40 Nacka stadshus
 •   1

  Dag: onsdag den 25 augusti 2021

  Tid: kl. 18.00

  Plats: Nacka stadshus, lokal Jelgava (endast presidiet, övriga ledamöter deltar på distans)

  Gruppmöten: kl. 17.00 via Teams

 •   2
 •   3
 •   4
 •   5
 •   6

  Det ackumulerade ekonomiska resultatet vid månadsbokslut juli är minus 102,5 miljoner kronor, vilket innebär en positiv avvikelse gentemot budget på 27,2 miljoner kronor. Flera verksamheter avviker från budget;

  Vuxenutbildning redovisar för den ackumulerade perioden ett överskott på 1,2 miljoner kronor vilket till största delen förklaras av överskott av statsbidrag för år 2020. Arbetsmarknadsinsatser redovisar en positiv avvikelse gentemot budget på 9,4 miljoner kronor till följd av lägre efterfrågan än antaget i budget. Effektivisering kring arbetssätt inom verksamheten ekonomiskt bistånd bidrar till den positiva avvikelse på 5,7 miljoner kronor gentemot budget som redovisas för perioden, dock är antal hushåll som beviljas ekonomiskt bistånd relativt konstant sedan årsskiftet. Verksamheten för ensamkommande barn har en positiv avvikelse på 1,2 miljoner kronor vilket förklaras av dels högre intäkter än budgeterat, men också av lägre kostnader än förväntat. Flykting redovisar en positiv avvikelse gentemot budget på 6 miljoner kronor främst till följd av lägre kostnader än budgeterat på grund av att antalet nyanlända som tagits emot i kommunen varit färre än beräknat.

  Årsprognosen har till följd av de positiva avvikelserna dragits ned med 4 miljoner kronor totalt för nämnden i tertial 1. Prognosen lämnas oförändrad för juni/juli, men kommer att revideras i tertial 2 då trenden med positiva avvikelser för flera verksamheter ser ut att fortsätta.

  I bifogad rapport presenteras detaljerad information om utfall, statistik och analys per verksamhetsområde.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   7

  Den 16 juni 2021 presenterade Nacka kommuns dataskyddsombud sin årsrapport 2020 för arbets- och företagsnämnden. I rapporten framgår rekommendationer för nämndens efterlevnad av dataskyddsförordningens samtliga krav. I nedanstående ärende presenteras rekommendationerna samt vilka åtgärder som arbets- och företagsnämnden vidtar för ska säkerställa att kraven inom dataskyddsförordningen efterlevs. Åtgärderna omfattar att fortsatt följa upp personuppgiftsbehandlingar i syfte att konsekvensbedöma dessa, säkerhetsklassa system där dataskyddsförordningen så kräver samt fortsatt uppdatera nämndens informationshanteringsplan för efterlevnad av arkiv- och gallringsregler. Vidare kommer nämnden fortsatt upprätthålla de redan fungerande rutinerna för hantering av personuppgiftsincidenter och begäran om registerutdrag samt fortsätta det systematiska förbättringsarbetet och utveckling inom informationssäkerhet och efterlevnad av dataskyddsförordningen.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   8

  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 16 mars 2021 (KFKS 2021/322, § 35) att uppdra till kommunens nämnder att redovisa styrande dokument inom sina respektive ansvarsområde till stadsledningskontoret senast den 1 september 2021.

  Arbets- och företagsnämnden har i dagsläget nio av nämnden beslutade styrande dokument. Av dessa är fem under pågående planerad revidering under innevarande år medan två reviderades under juni månad. Ett styrdokument beslutades av nämnden i juni 2020 men behöver med anledning av den omorganisation som genomfördes på enhetsnivå revideras. Ett styrdokument fastställdes i början av 2018.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   9

  De förtroendevalda revisorerna har under hösten 2020 låtit Ernst & Young (EY) genomföra en granskning med syftet att bedöma om verksamhetsutvecklingen med stöd av digitalisering är effektiv och ändamålsenlig, samt, huruvida den interna kontrollen av digitaliseringsprocessen är tillräcklig. I revisionsrapporten 9/2020 den 10 februari 2021, Granskning av digitalisering, är revisorernas bedömning att det finns framgångsfaktorer i digitaliseringsprocessen men det återfinns även risker och därmed utvecklingsområden. Revisorernas rekommendationer avser att säkerställa mål, färdplan och kompetensförsörjning för verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering samt planering och uppföljning av digitalisering. Rekommendationerna syftar till att stärka den digitala mognaden och skapa förutsättningar för en lyckad digitalisering.

  I ärendet framförs arbets- och etableringsenhetens övergripande kommentar samt förslag till yttrande för respektive rekommendation.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   10

  Brister i villkorsenlig information och rapportering har vid upprepade tillfällen påtalats till en av Nacka kommuns auktoriserade anordnare av arbetsmarknadsinsatser, AB Coachgruppen. Då påtalade brister kvarstår efter en dialog med anordnaren föreslås arbets- och företagsnämnden att begära att anordnaren inkommer med en åtgärdsplan för att beskriva vilka åtgärder som planeras för att åtgärda bristerna samt en tidplan för när detta ska senast den 8 september 2021.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   11

  Delegationsbeslut

  Delegationsbeslut Anmälan av personuppgiftsincident till lntegritetsskyddsmyndigheten (IMY), AFN 2021/158, 2021-06-29

  Delegationsbeslut Direktupphandling – Digital kompentens, AFN 2021/130, 2021-06-28

  Inkomna handlingar

  Information om överföring av kvotflyktingar och preliminär inbjudan till webbinarium om vidarebosättning, Migrationsverket, 2021-06-28

  Revisionsskrivelse B 2021-02-10, Uppföljning av fördjupade granskningar från 2018 och 2019

  Bilaga Revisionsrapport 2020:10, Uppföljning av granskningar 2018/19

  Övrigt

  Rapport Lex Sarah, AFN 2021/152, 2021-06-04

  Protokollsutdrag KF § 363, 2021-06-14, Begäran om entledigande från uppdrag som ledamot i arbets- och företagsnämnden samt val av ny ledamot

   

   

   

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   12
Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.