Möte 2021-06-16

Arbets- och företagsnämnden
18:00 - 19:11 Nacka stadshus
 •   1

  Dag: 16 juni 2021

  Tid: kl. 18.00

  Plats: Nacka stadshus, lokal Jelgava (endast presidiet, övriga ledamöter deltar digitalt)

  Gruppmöten: kl. 17.00 via Teams 

  Ordförande: Filip Wiljander

  Nämndsekreterare: Maria Baeva  

 •   2
 •   3
 •   4
 •   5

  I dataskyddsombudets uppdrag ligger att rapportera till den personuppgiftsansvariga, i detta fall arbets- och företagsnämnden. Årsrapporten följer upp nämndens arbete och rapporterar dess status avseende kommunens 12 prioriterade fokus-områden inom dataskydd. Uppföljningen visar att nämnden i stort har anpassat sig till dataskyddsförordningen inom samtliga områden.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   6

  Under våren 2021 har Nacka kommun genomfört den årliga kvalitetsuppföljningen av anordnare av arbetsmarknadsinsatser inom kundvalet jobbpeng. Uppföljningen visar är att anordnarnas systematiska kvalitetsarbete har förbättrats under 2020 genom ökad efterlevnad av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för ett systematiskt kvalitetsarbete. Den sammantagna kvaliteten inom kundvalet arbetsmarknadsinsatser bedöms ha höjts främst genom utveckling av metoder och verktyg, anställning av kompetent personal samt utveckling av anordnarnas interna kvalitets- och kunduppföljning.  Mätningen av anordnarnas måluppfyllelse, verksamhetsresultat och kundnöjdhet visar på en negativ utveckling i två av tre insatserna inom kundvalet. Den insats som omfattar de kunder med störst behov av stöd och vilka står längts ifrån arbetsmarknaden har fortsatt en hög kundnöjdhet och goda verksamhetsresultat i förhållande till målgruppens förutsättningar. En orsak till den negativa utvecklingen inom de övriga två insatserna är den pågående pandemins effekter på arbetsmarknaden, vilka medfört att det är svårare att hitta arbetsplatser för kundernas arbetsträning, praktik och anställning. Ytterligare en orsak till den negativa utvecklingen bedöms vara att insatserna inte i tillräcklig grad är anpassade till kundernas behov.  I syfte att stärka resultaten bör Nacka kommun göra en genomlysning av kundvalets samtliga insatser.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   7

  Det ackumulerade ekonomiska resultatet vid månadsbokslut maj är minus 72,2 miljoner kronor, vilket är 19,7 miljoner kronor bättre än budget. Flera verksamheter avviker från budget.

  Årsprognosen har till följd av de positiva avvikelserna dragits ned med 4 miljoner kronor totalt för nämnden i tertial 1. Prognosen är oförändrad i maj månad, men kommer att revideras i tertial 2. Vid behov kan den komma att omfördelas mellan verksamheterna innan dess.

  Budgetavvikelser:

  Vuxenutbildning redovisar för den ackumulerade perioden en budget i balans.

  Arbetsmarknadsinsatser redovisar en positiv avvikelse gentemot budget på 7,2 miljoner kronor till följd av lägre efterfrågan än antaget i budget. Ekonomiskt bistånds positiva avvikelse på 4,6 miljoner kronor gentemot budget förklaras av att antal kunder som beviljats ekonomiskt bistånd minskat. Verksamheten för ensamkommande barn har en positiv avvikelse på cirka 1 miljon kronor vilket förklaras av lägre volymer under den ackumulerade perioden samt något högre intäkter än budgeterat. Flykting redovisar en positiv avvikelse gentemot budget på 4,7 miljoner kronor främst till följd av lägre kostnader än budgeterat. Myndighetsorganisationen redovisar för den ackumulerade perioden en positiv avvikelse på 1,8 miljoner kronor.  I bifogad rapport presenteras detaljerad information om utfall, statistik och analys per verksamhetsområde

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   8

  Bakgrunden är att samordningsförbundet VärNa under ett antal år byggt upp ett stort eget kapital. Inför 2020 valde samordningsförbundet att tillfälligt avstå 25 procent av medlemsavgifterna för att istället ta i anspråk en större del av det egna kapitalet. Nu har samordningsförbundet nått den punkten där det egna kapitalet, inte längre kan tas i anspråk på ovan beskrivet sätt. Underskott för 2021 beräknas bli drygt 3 miljoner. Vid prognos för kommande år har samordningsförbundet åter kalkylerat med medlemsavgifter enligt 2019 års nivåer.  VärNa har idag projektverksamhet som fram till 2023 delfinansieras från Europeiska Socialfonden, ESF. På sikt är VärNas förslag att kunna sänka medlemsavgifterna genom att följa Finsamlagstiftningens intentioner och istället överföra verksamhet, som idag bedrivs i projektform, till respektive medlemsorganisation. På så vis skulle VärNa helt kunna fokusera på kärnuppdraget med att samordna insatser från de olika parterna.  Varje medlem i VärNa får då möjlighet att avgöra om projektverksamheten ska finnas kvar eller inte och själv bära dess kostnader. I Nackas fall, skulle det bli arbets- och företagsnämnden som skulle direktfinansiera de projekt som Nackaborna anses vara i behov av. Den utvecklingen skulle kunna bidra på ett positivt sätt, både när det gäller att öka kvaliteten till remitteringen av kunder till de olika projekten såväl som uppföljning av respektive insats för kunden.  Sammanfattningsvis ställer sig Nacka positiv till den justering av den höjning av medlemsavgiften 2022 som föreslås från VärNa samt den föreslagna planeringen efter 2023.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   9

  Inom det allmänna området föreslås tillägg av nya delegationspunkter utifrån bland annat lagen om tillgänglighet till digital offentlig service som innebär att arbets- och företagsnämnden behöver fatta beslut i ärenden inom området.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   10

  Kommunfullmäktige beslutade den 12 april i år att anta ett reviderat reglemente för kundval som börjar gälla från och med den 1 augusti. Revideringarna består i huvudsak i utökade sanktionsmöjligheter vid brister hos anordnare samt formaliaändringar. Som en del i implementeringsarbetet föreslås nu arbets- och företagsnämnden besluta att ersätta de nuvarande generella auktorisationsvillkoren i kundval för arbetsmarknadsinsatser och kundval för vuxenutbildning med de generella auktorisationsvillkoren 1-27 såsom de angivits i avsnitt 2 i reviderat reglemente. Ändringen gäller från och med den 1 augusti i år. Arbets- och företagsnämnden föreslås även besluta att ge utbildning- och arbetsmarknadsdirektören i uppdrag att senast den 31 oktober 2021 återkomma med en redovisning och förslag för tillkommande ändringar av de specifika auktorisationsvillkoren. Redovisningen väntas främst bestå i hur och om utökade sanktionsmöjligheter ska användas vid brister hos anordnaren men även andra eventuellt tillkommande områden som föranleder ändring med anledning av det nya reglementet.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   11

  Delegationsbeslut Revidering av informationshanteringsplan för arbets- och företagsnämnden, AFN 2021/132, den 15 juni 2021

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   12 Ladda ner alla filer under punkten
Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.