Möte 2021-02-10

Arbets- och företagsnämnden
18:00 - 19:15 Nacka stadshus
 •   1
 •   2
 •   4
 •   5

  Samtliga anordnare av kommunal vuxenutbildning med uppdrag för Nacka kommun har under hösten 2020 deltagit i den årliga kvalitetsuppföljningen. Utöver egen kvalitetsrapportering har verksamhetsbesök och kvalitetsdialog genomförts vid 12 av de 23 anordnare som vid urvalstillfället haft uppdrag för Nacka kommun.

  Kvalitetsuppföljningen visar de skillnader i anordnarnas systematiska kvalitetsarbete som tidigare identifierats under 2020 minskat. Anordnare har stärkt sitt kvalitetsarbete över tid vilket är positivt för Nacka kommuns möjlighet att erbjuda alla elever en likvärdig utbildning.

  Resultaten för minst godkänt betyg inom grundläggande- och gymnasial nivå når i år inte upp till det kommunala målet om 90 procent då endast 87 procent fått godkänt betyg under 2020. Inom svenska för invandrare (sfi) har det nya målet från förra år om 60 procent inte heller nåtts och har minskat från 45 procent föregående år till endast 38,4 procent i år.

  Coronapandemins krav på omställning till distansundervisning har inneburit stora avvikelser i måluppfyllelsen både avseende betygsresultat och avbrott, främst inom sfi. Att en majoritet av eleverna inom sfi har valt klassrumsundervisning men inte kunnat få detta under pandemins omställning till digital undervisning har troligen inverkat negativt på elevernas möjlighet att tillgodogöra sig undervisningen. Anordnarna lyfter även att eleverna saknat den tekniska kompetens som behövs för att tillgodogöra sig distansundervisning.  Anordnarna bedöms dock ha upprätthållit en god kvaliteten i undervisningen och hittat flexibla lösningar på många av de problem som omställningen under Coronapandemin inneburit. Ett område anordnarna lyft som problematiskt är det arbetsplatsförlagda lärandet, APL. Många arbetsplatser har inte kunnat ta emot elever under pandemin på grund av restriktioner och rädsla för ökad smitta, detta gäller främst inom vissa vård och omsorgsyrken, men även inom bussförarutbildningar.  Identifierade förbättringsområden är bland annat arbetet med kartläggning och individanpassad undervisning samt förhindrande av avbrott främst inom sfi.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   6

  År 2017 utlystes projektbidrag för inkludering.

  Syftet med projektbidrag för inkludering är att nyanlända, ensamkommande barn och nackabor med bristande språkkunskaper i svenska och som står utanför arbetsmarknaden genom aktiviteter ska känna sig inkluderade, stärkta och få starkare självkänsla. Civilsamhället har spelat en viktig roll i arbetet för inkludering och integration av målgruppen. Bedömningen av ansökningarna har utgått ifrån riktlinjerna för projektbidrag för inkludering. Helheten i projektens möjlighet till integration, ett vidgat personligt nätverk samt en ökad möjligheten arbete har även legat till grund för bedömningen. Projekten bedrivs utifrån frivilligt deltagande.

  Under 2019 beviljades 7 ansökningar om projektbidrag för inkludering till den totala summan av 981 875 kronor.

  Alla sju projekt har avslutats och visar goda resultat i att uppnå projektbidragets syfte att skapa förutsättningar för deltagarna att utveckla det svenska språket, öka delaktigheten i samhället, samt att skapa möten mellan nyanlända och etablerade nackabor.

  Ytterligare fyra projekt som beviljades bidrag under perioden 2017–2019 har avslutat sina projekt, tre av dessa redovisar en lägre uppfyllnadsgrad av projektbidragets syfte. Dessa projekt har redovisat svårigheter att nå deltagare och personalfrånvaro som kommit att påverka projektet. Vidare har justeringar gjorts och andra medel sökts som gjort att fokus på projektmål tappats.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   7

  Made By Aya har blivit beviljade projektbidrag för inkludering med totalt 197 100 kronor för utförande av projektet ”Journalistik som öppnar dörrar” samt 100 000 kronor för utförande av projektet ”Kulturguide för nyanlända och ensamkommande”.

  Afrikanska har blivit beviljade projektbidrag för inkludering med totalt 60 000 kronor för projektet ”Cykla & Simma lugnt i Nacka”.

  Ovannämnda projekt har inte uppfyllt de kriterierna som låg till grund för beslutet.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   8

  Arbets- och företagsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

  Motionären föreslår att det genomförs en utredning av hur Nacka kommun kan möjliggöra för fortsatt boende för anvisade nyanlända efter två år. Motionären anser att en förlängning av boende i kommunens genomgångsbostäder förbättrar integrationen och är positivt för barnen eftersom föräldrarna blir lugnare och barnen slipper byta skola eller förskola.

  Motionären menar att det är resursslöseri när så många tvingas flytta från Nacka kommun efter de två åren och att kommunen genom att förlänga tiden i genomgångsbostad skulle öka möjligheterna för nyanlända att etablera sig på bostadsmarknaden i kommunen.

  Motionären menar också att kommunen har lediga bostäder på grund av att flyktingmottagandet minskat under senare år.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   9

  Det ekonomiska utfallet för arbets- och företagsnämnden 2020 är minus 196,5 miljoner kronor, vilket motsvarar en positiv budgetavvikelse på 43,3 miljoner kronor. Intäkter har minskat med ungefär 27 miljoner kronor medan kostnader har minskat med ungefär 59 miljoner kronor jämfört med 2019, främst på grund av ett minskat kundunderlag.

  Den positiva budgetavvikelsen beror främst på:

  Minskade kostnader för ekonomiskt bistånd då antalet kunder som beviljats ekonomiskt bistånd minskat

  Högre schablonintäkter för flyktingmottagandet jämfört med budget och på lägre kostnader jämfört med budget. Uppskjutet mottagande av kvotflyktingar på grund av pågående pandemi har gett lägre volymer under året.

  Ytterligare statsbidrag för den kommunala vuxenutbildningen kopplat till pågående pandemi.

  Lägre volymer för arbetsmarknadsinsatser.

  För myndighet och huvudman vilket omfattar personalkostnader med mera är kostnaderna högre än budget. Förklaringen till den negativa avvikelsen är ändrade redovisningsprinciper där kostnader ”förts” till myndighet och huvudman från personalansvaren och inte till övriga verksamheter/ansvar som tidigare. Ett nollsummespel således då dessa enheter resultat förbättrats i motsvarande grad. Detta avspeglas också i det faktum att budgeten för Myndighet och Huvudman ökats väsentligt 2021.

  I den bifogade rapporten presenteras detaljerad information om indikatorer, utfall, statistik och analys per verksamhetsområde.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   10

  I betänkandet Samverkande krafter – för stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever med svenska som andraspråk lämnas förslag som ska säkerställa och förbättra kvaliteten på den individanpassade utbildningen för nyanlända som ska ta del av svenska för invandrare (sfi) och annan utbildning inom den kommunala vuxenutbildningen (komvux).

  Ett av utredningens syften var att analysera förutsättningarna för att sfi-elever ska kunna erbjudas en utbildning av god kvalitet som motsvarar elevernas behov och förutsättningar samt att förbättra genomströmningen inom sfi och underlätta övergången till och kombinationer med andra vuxenutbildningar.

  Nacka kommun är remissinstans och i det föreslagna remissvaret ställer sig Nacka kommun positiv till bland annat utredningens förslag om ett utvecklat arbete med statistik, att rätten till regelbunden direktkontakt med lärare regleras och att sfi-kurser får verksamhetspoäng. Nacka avstyrker bland annat förslagen om ett reglerat kommunalt språkansvar (KSA), att varje elev ska ha en individuell progressionsplanering samt att studieformen distansundervisning ska regleras. Förslaget till yttrande framgår av bilaga 1.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   11

  Delegationsbeslut Avauktorisation av Centrum för Livslångt Lärande (C3L), AFN 2020/193, 2020-12-28

  Delegationsbeslut Avauktorisation av Kunskapsbolaget Integra AB, AFN 2020/148, 2020-11-02

  Delegationsbeslut Avauktorisation av OLU Omsorgslyftet Vuxenutbildning AB, AFN 2020/158, 2020-11-10

  Delegationsbeslut Avauktorisation av Travos AB, AFN 2020/147, 2020-11-02

  Delegationsbeslut Innovative Scalp Pigmentation, ISP Coaching AB, 2020-12-16, AFN 2020/189

  Delegationsbeslut Utnämning av dataskyddsombud för arbets- och företagsnämnden, AFN 2021/6, 2021-01-15

  Tjänsteskrivelse, 2021-01-15

  Delegationsbeslut Förändring av vidaredelegering av beslutsattestanter år

  2021 för Arbets- och företagsprocessen (ansvar 13000–13510), 2020-12-28

  Delegationsbeslut Förändring av vidaredelegering av beslutsattestanter år

  2021 för Arbets- och företagsprocessen (ansvar 25100–25200), 2020-12-28

  Delegationsbeslut om återkrav projektbidrag för inkludering, AFN 2021/12, 2021-01-14

  Lex Sarah rapport AFN 2021/08

  Lex Sarah rapport AFN 2021/11

  Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade – kvartal 4, år 2020, AFN 2020/24

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.