Möte 2020-12-16

Arbets- och företagsnämnden
18:00 - 20:00 Nacka stadshus
 •   1

  Dag: 16 december 2020

  Tid: kl. 18.00

  Plats: Nacka stadshus, lokal Orminge ÖH-1

  Ordförande: Filip Wiljander

  Nämndsekreterare: Maria Baeva

  Gruppmöte: 16 december 2020, kl. 17.00, majoriteten – Krokhöjden ÖF-1, oppositionen – Myrsjön ÖH-1

 •   2
 •   3
 •   4
 •   5

  Arbets- och företagsnämndens ackumulerade utfall motsvarar en positiv budgetavvikelse på cirka 48 miljoner kronor. De flesta budgetposter avviker positivt från budget, främst på grund av lägre efterfrågan än budgeterat.  Coronapandemins effekter på arbetsmarknaden har lättat något under hösten och arbetslösheten i Nacka har minskat från en högsta nivå i augusti. Det återstår att se om denna trend fortgår eller om den förväntade efterfrågeökningen med anledning av pandemin förskjuts ytterligare.  Prognosen för ackumulerat årsutfall har inte uppdaterats trots att det ackumulerade resultatet efter november visar en större positiv avvikelse än liggande prognos. Skälet är att staten i oktober har avslagit en stor del av de medel som återsökts för yrkesvux från landets kommuner. Sannolikt blir effekten för Nacka mellan 5 och 10 miljoner kronor lägre intäkter än beräknat för 2020. Utredning av hur detta påverkar årsutfallet pågår

 •   6

  Den 27 maj 2020 presenterade Nacka kommuns dataskyddsombud sin årsrapport 2019 för arbets- och företagsnämnden. I rapporten framgår rekommendationer för nämndens efterlevnad av dataskyddsförordningens samtliga krav. I nedanstående ärende presenteras rekommendationerna samt vilka åtgärder som vidtas inom arbets- och företagsnämnden vidtar för ska säkerställa att samtliga krav inom förordningen efterlevs. Åtgärderna omfattar fortsatt systematisk genomgång av samtliga personuppgiftsbehandlingar i syfte att riskanalyser, konsekvensbedöma, säkerhetsklassa behandlingarna och system där dataskyddsförordningen så kräver samt säkerställa att informationsplikt och gallringsregler efterlevs. Vidare kommer nämnden fortsatt upprätthålla de redan fungerande rutinerna för hantering av personuppgiftsincidenter och begäran om registerutdrag samt diarieföra de företeckningar över underbiträden som inhämtats från nämndens personuppgiftsbiträden.

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   7

  Arbets- och företagsnämnden lämnar i ärendet förslag till yttrande över kommunstyrelsens remiss Översyn av reglemente för kundval nämndens synpunkter på reglementet och dess generella auktorisationsvillkor i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts ärende.

  Arbets- och företagsnämnden föreslås ställa sig positiv till översyn och revidering av reglemente för kundval.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   8

  Arbets- och företagsnämnden beslutade den 10 december 2014 att införa ett utskott under nämnden från och med den 1 januari 2015. Utskottet infördes med anledning av att arbets- och företagsnämnden från och med den 1 januari 2015 fått ett utökat ansvar för mottagande av flyktingar och handläggning av ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen. Framförallt ärenden avseende ensamkommande flyktingbarn behöver ibland handläggas skyndsamt utifrån lagstiftningens krav och det finns därför behov av att beslut fattas månadsvis i dessa ärenden. Ledamöter och ersättare i utskottet väljs på ett år. Förslag på ledamöter, ersättare och ordförande i utskottet för år 2021 lämnas på arbets- och företagsnämndens sammanträde den 16 december 2020.

 •   9

  Nuvarande avtal för de två separata verksamhetssystemen för handläggning av ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsinsatser är på väg att löpa ut. Upphandling behöver därför inledas.  Kommunens digitaliseringsråd tillstyrker att arbets- och företagsnämnden går vidare med att inleda upphandling eller avrop efter avstämning med sociala omsorgsprocessen kring deras kommande upphandling av framtida systemstöd. Avtalslängden föreslås därför vara fyra år med möjlighet till förlängning två plus två år.  I upphandlingen bör ställas krav på att verksamhetssystemet är anpassningsbart, flexibelt och erbjuder helhetslösningar som uppfyller verksamheternas krav kopplat till den pågående digitala transformationen i omvärlden.  Upphandling med ett förhandlat förfarande bedöms ta cirka nio månader. Ett avrop från Kammarkollegiet bedöms medge en snabbare upphandlingsprocess.  Det beräknade sammanlagda värdet för avtalet är cirka en miljon kronor årligen, vilket ger en beräknad totalkostnad på maximalt 8 miljoner kronor vid en avtalslängd på 8 år, vilket inte beräknas överstiga den totala kostnaden för dagens två system för verksamheterna. Ett avrop från Kammarkollegiet bedöms bli kostnadseffektivare och möjligen snabbare.  Kommande upphandlings- och införandeprojekt beräknas kosta cirka 4 miljoner kronor varav cirka två miljoner är personella resurser från verksamheterna.

 •   10

  Ärendet behandlar ett politikerinitiativ om att öka medborgares möjlighet att fatta informerade beslut vid val av anordnare inom nämndens kundval. Initiativet lades i samband med arbets- och företagsnämndens sammanträde den 27 maj 2020.

  I initiativet föreslås förbättring och utveckling av det verktyg som nämndens kunder använder för att jämföra olika anordnare inom kundvalen.

  Arbets- och företagsenheten ser motsvarande utvecklingsbehov och lyfter ett par förslag till förbättringar, bland annat komplettering av jämförelserna med fler jämförelsemått.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   11

  Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 16 november 2020 om de fokusområden, indikatorer och målvärden som arbets- och företagsnämnden ska använda för mål- och resultatstyrning 2021.

  Kommunfullmäktige beslutade vid samma sammanträde att arbets- och företagsnämndens budgetram för 2021 är 222 miljoner kronor, vilket innebär en minskning med knappt 18 miljoner kronor jämfört med 2020 års budgetram. Budgetramen omsätts i en så kallad internbudget där verksamheten beskriver hur målen ska nås med tilldelade medel.

  Flera budgetposter har justerats, dels på grund av volymförändringar dels på grund av anpassning till standarden KommunBas20. Anpassningen möjliggör korrekta jämförelsetal för nämndens verksamhet i Kolada – Sveriges kommuners och regioners databas för öppna jämförelser. Den största justeringen av budgeten vid sidan om anpassningen till KommunBas20 är en minskning av ramen för arbetsmarknadsverksamheten. Minskningen beror till viss del på minskad efterfrågan av så kallad jobbpeng, men möjliggörs främst genom översyn av insatser samt omförhandling av avtal. Med anledning av en ändring i internhyresmodellen görs också en minskning budgetramen för bostadsförsörjning till nyanlända flyktingar.

  Arbets- och företagsnämnden fastställer internbudget enligt tjänsteskrivelsen.

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   12

  I enlighet med kommunfullmäktiges reglemente för intern kontroll ska nämnderna varje år i december anta en internkontrollplan som bygger på en riskanalys.

  I november 2020 genomfördes en riskanalys och tio övergripande områden som bör bli föremål för nämndens internkontroll 2021 identifierades. Ett förslag till internkontrollplan har tagits fram utifrån analysen. Planen innehåller kontrollmoment, hur kontrollen ska utföras, vem som ansvarar för kontrollen samt hur ofta kontrollen ska utföras.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   13

  Enligt kommunens redovisningsreglemente ska nämnderna varje år fatta beslut om ordinarie beslutsattestanter samt vid behov om ersättare för dessa.

  Arbets- och företagsnämnden utser Susanne Nord, utbildnings- och arbetsmarknadsdirektör, till ordinarie beslutsattestant för arbets- och företagsnämndens ansvarsområden för år 2021.

  Det är endast den ordinarie beslutsattestanten som har rätt att vidaredelegera beslutanderätten inom sitt ansvarsområde, det vill säga rätt att besluta om alla lägre nivåers attesträtt.

  Delegationsbesluten ska anmälas till nämnden.

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   14

  Delegationsbeslut Revidering av informationshanteringsplan för arbets- och företagsnämnden, AFN 2020/157, 2020-12-02

  Informationshanteringsplan för arbets- och företagsnämnden

  Protokollsutdrag § 445 KF 2020-12-14, Val av ledamöter och ersättare samt presidium till arbets- och företagarnämnden fr.o.m 2021-01-01 t.o.m. 2021-12-31

 •   15
 •   16

  Entreprenörsutbildningen är en tränings- och utbildningsprocess för ungdomar som går i årskurs nio i grundskolan till och med årskurs tre på gymnasiet som pågår under fyra (4) sommarveckor. Ungdomarna ska påbörja, driva och avsluta en affärsidé inom företagsamhet. Avtalstiden är den 1 januari 2021 och med den 31 december 2023, med förlängningsoption om 1+1 år, dock längst till och med den 31 december 2025.  Nacka kommun har utvärderat anbuden genom kvalitetskonkurrens med ett givet pris. Kommunen bedömer härvid leverantörens beskrivna process och aktiviteter med uppföljning, för att ge deltagarna utbildning, erfarenhet och färdigheter, det vill säga kunskap och kompetens att pröva sin företagsidé genom att starta och driva eget ”riktigt” företag. Bedömningen har genomförts av en bedömningsgrupp som består av två företrädare från arbets- och företagsenheten som är sakkunniga inom området och av ansvarig inköpare.

  Ladda ner alla filer under punkten
Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.