Möte 2021-03-31

Äldrenämnden
18:00 - 21:00 Nacka stadshus
 •   1

  Sammanträde kl 18:00, se separat information om distansdeltagande.

  Gruppmöte innan sammanträdet kl 17:00, separata länkar.

  Politisk beredning den 24 mars 2021, länk skickas till berörda.

 •   2
 •   3
 •   4
 •   5

  Muntlig information från Elisa Reinikainen, medicinskt ansvarig sjuksköterska.

 •   6

  Den verksamhet som bedrivs enligt lagar och andra föreskrifter inom äldrenämndens område ska vara av god kvalitet. Det innebär att verksamheten ska uppfylla de krav och mål som gäller för verksamheten som ska präglas av rättssäkerhet, god tillgänglighet, respektfullt bemötande, delaktighet samt att beviljade insatser bygger på bästa tillgängliga kunskap och utförs effektivt. Ledningssystemet för god kvalitet ska bidra till att kvalitetssäkra arbetet. Ett led i detta är att ta fram en årlig kvalitetsplan som bedömer risker i verksamheten. Riskbedömningen utgår från resultat i kvalitetsberättelsen för 2020 samt andra uppmärksammade nytillkomna risker. Kvalitetsplanen beskriver de åtgärder/förbättringar som planeras inom verksamheten samt vilka egenkontroller som ska genomföras för att förbättra och säkerställa kvaliteten för de kunder som kommer i kontakt med nämndens verksamhet.

  I kvalitetsplanen för 2021 har verksamheten identifierat prioriterade områden såsom ökad risk för suicid, risk för sämre kvalitet i vården utifrån bristande grundläggande utbildning och bristande språkkunskaper inom våra utförarverksamheter samt brister i vården i livets slutskede.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   7

  Äldrenämnden behöver konkurrensutsätta dagens verksamhetssystem eftersom avtalet med nuvarande leverantör löper ut den 30 september 2022. Avtalstiden för det nya avtalet uppgår till totalt 16 år, inklusive optioner på förlängningar. Verksamhetssystemet ska stödja handläggning av samtliga förekommande ärenden inom äldrenämndens verksamhet och därtill ge förutsättningar för en helt digital hantering av ärenden samt möjliggöra en större delaktighet och service för kunderna. Leverantörerna av verksamhetssystem är medelstora och stora företag. Upphandlingen kommer att genomföras som ett öppet förfarande och anbuden kommer värderas utifrån mest fördelaktiga anbud, baserat på pris och kvalitet.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   8

  Överenskommelsen avser fördelning av kostnadsansvar mellan Region Stockholm och kommunerna i Stockholms län för förskrivningsbara hjälpmedel och förbruknings-hjälpmedel samt för de medicintekniska produkter som används i vården. Överenskommelsen gäller inom verksamheter där kommunen är huvudman för hälso- och sjukvård. Det vill säga inom särskilt boende och dagverksamhet för äldre, bostad med särskilt service och daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och bostad med särskild service enligt socialtjänstlagen. Överenskommelsen avser vuxna individer. Syftet med den nya överenskommelsen är att ansvaret för hjälpmedel ska vara så lika som möjligt i alla särskilda boendeformer. Syftet är också att effektivisera processen inom förskrivning och kostnadsfördelning av hjälpmedel. Detta tros leda till ökad trygghet och säkerhet i förskrivningar av hjälpmedel samt till minskade administrativa uppgifter. I överenskommelsen samlas ansvarsfördelningen inom hjälpmedelsområdet till en överenskommelse. Tre tidigare överenskommelser upphör att gälla.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   9

  I äldrenämndens riktlinje för verksamhetsbidrag framgår att verksamhetsbidrag som inte har använts för beviljat ändamål kan återkrävas. Förhållandena för beviljat bidrag för 2020 förändrades väsentligt på grund av coronapandemin. Kommunens seniorer har drabbats särskilt hårt av bland annat isolering vilket bidragit till att aktiviteter inte har genomförts. Förslaget är att föreningarna som under 2020 inte har nyttjats sina medel får behålla dem i syfte att stimulera till mer aktiviteter under 2021.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   10
 •   11

  Äldrenämnden tar del av följande delegationsbeslut:

  Tilldelningsbeslut äldreomsorgslyftet 2021, 2021-03-18, ÄLN 2021/67

  Förteckning över direktupphandlingar genomförda 2021-01-19—2021-02-28.

  Förteckning över delegationsbeslut avseende bostadsanpassningsbidrag under januari och februari 2021.

  Förteckning över delegationsbeslut med ärendetyp IBIC SoL, LSS för äldre, Riksfärdtjänst, Äldreomsorg, 2021-02-01—2021-03-14.

 •   12

  Äldrenämnden tar del av följande anmälningar:

  Beslut från IVO, ÄLN 2021/30, Vardaga Nytida Omsorg AB, 2021-03-05

  Lex Sarah, ÄLN 2021/54, rapport 2021-02-18 och utredning 2021-03-17

  Lex Sarah, ÄLN 2021/55, rapport 2021-02-26 och utredning 2021-03-15

  Lex Sarah, ÄLN 2021/73, rapport 2021-03-19

  Lex Sarah, ÄLN 2021/74, rapport 2021-03-23

  Lex Sarah, ÄLN 2021/76, rapport 2021-03-24

  Beslut från IVO, Vardaga Graniten AB, 2021-03-04

  Kvalitetsgranskning av anordnare inom kundvalet hemtjänst, ledsagning och avlösning, Lindalens Omsorg AB, ÄLN 2019/44, 2021-03-17

  Uppföljning av identifierade utvecklingsområden, Attendo Kungshamn mars 2021, ÄLN 2015/33-734

  Översyn av styrande dokument, KFKS 2021/322

  Revisionsskrivelse och revisionsrapport 2020:10, Uppföljning av fördjupade granskningar från 2018 och 2019

  Rapport 2021:3 från Myndigheten för vård- och omsorgsanalys

 •   13
 •   14
Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.